Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, daj één ouder beter tien kindèren kan onderhouden dan tien kinderen één ouder. .

Een. leelijke trek van zedelijk verval en ondermijning van het familieleven, dat afschuiven van den onderhoudsplicht van kinderen tegenover de ouders!. En bewijs tevens, dat de armenzorg ook een zedelijken kant heeft!

Maar gesteld dat er geen kinderen zijn of dat deze niet in staat zijn om hunne ouders te ondersteunen?

Dan zal, voor zoover de sociale ouderdomszorg van den staat niet toereikend is om deze lieden een behoorlijk bestaan te verschaffen, de armenzorg dienen aan te vullen hetgeen ontbreekt.

Zijn het valide ouden van dagen, die een eigen huishouden kunnen voeren, dan zal Ondersteuning voor levensonderhoud voldoende zijn.

: Betreft het invalide oudjes of menschen die door ouderdomskwalen hulpbehoevend zijn, dan zal verpleging, hetzij in het gezin der kinderen, hetzij in oudeliedengestichten of gasthuizen gewenscht zijn. fftfoH

Over de verpleging in gestichten of gasthuizen nog een enkel woord.

De zorg voor oude lieden is tegenwoordig nog onvoldoende geregeld, In de meeste gestichten komt men plaatsen te kort.

Eene oplossing ware dunkt mij te zoeken in 'deze richting.

De instellingen van weldadigheid der onderscheidene kerkgenootschappen, zoomede de bijzondere instellingen, zorgen voor de oprichting en instandhouding van gestichten voor arme oude lieden van hare gezindte. De oude lieden zouden dan plaatsing vinden in het gesticht eener gezindte dat zij verkiezen. Wanneer de kerkelijke of bijzondere instellingen in gebreke blijven om te voorzien in de behoefte of als blijkt dat in de behoefte van sommige personen niet wordt voorzien^ zorgt de districts-Armenraad (waarover later meer) voor de oprichting en instandhouding van deze gestichten. De gestichten moeten zoowel voor armlastige als voor betalende oude lieden openstaan.

De Staat steunt door een stelsel van subsidie het initiatief der armeninstellingen, terwijl de burgerlijke instellingen evenzeer bijdragen tot de instandhouding der gestichten*

Sluiten