Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het stelsel is plaats voor eene behoorlijke controle door den Staat, ook yia den districts-Armenraad, op de gestichten, welke subsidies uit de openbare kas ontvangen.

Volgens dit plan ware wellicht ook de gestichtszorg voor weezen, zwakzinnigen, idioten, lijders aan vallende ziekten, achterlijken, mismaakten, enz. te regelen.

Zoowel bij de verpleging van ouden van dagen als bij de kinderen zal de wederkeerige onderhoudsplicht van ouders en kinderen niet uit het oog mogen worden verloren. Verhaal van ouderstand tegen plichtverzakende ouders en kinderen behoort zooveel mogelijk toepassing te vinden.

*

* *

Dat uit de tweede categorie van armlastigen en hulpbehoevenden, d.w.z. de menschen die wérken willenden werken kunnen, doch geen werkgelegenheid kunnen vinden, een steeds grooter aantal bedelaars wordt gerecruteerd, is een typisch verschijnsel in onze eeuw van „vooruitgang en beschaving"!

We staan bij de vorsching naar de oorzaken van dit euvel middén in een der sociaal-economische problemen der 20e eeuw.

De chronische of acute werkloosheid in een of meer takken van productie of verkeer wordt aan verschillende oorzaken toegeschreven.

Stokking van den afzet, overproductie, verandering in dé richting der consumptie, verandering in de techniek, seizoenarbeid e d.m. zijn alle oorzaken van werkloosheid bij bepaalde groepen van personen.

In onzen tijd vormen gebrek aan grondstoffen, belemmering van het goederenverkeer, de waardedaling van het geld en de vernietiging van kapitaal als gevolg van den oorlog^ factoren van malaise en werkloosheid. De zedelijke en psychologische factoren, welke den arbeidslust verminderen of ondermijnen, zal ik afzonderlijk behandelen.

Wij zullen daarom rekening moeten houden met het feit^ dat het tegenwoordig industriesysteem nu eens handen te kort komt, dan weer arbeiders in overvloed heeft, naar gelang van de sociaabeconomische conjunctuur. In deze omstandigheden wordt de massale-werkloosheid verklaarbaar.

Sluiten