Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De seizoenarbeid in bouwbedrijven, steenindustrie, kleedingbedrijyen, enz. bewerkt dat gedurende een gedeelte van het jaar gansche groepen van personen — geschoolde en ongeschoolde arbeiders — werkloos zijn.

Deze werkloosheid is, omdat zij periodiek terugkeert en bepaalde bedrijven omvat, beter te overzien en te berekenen dan de massale werkloosheid ten gevolge der economische conjunctuur.

Eindelijk kennen we werkloosheid van personen in bepaalde bedrijven of die een bepaald vak uitoefenen, ten gevolge van ondergang van een bedrijfstak of technische veranderingen in het bedrijf (vervanging van arbeidskracht door machines, enz.).

Zoolang de werkloosheid-verzekering niet algemeen is doorgevoerd — en ook als dit het geval is zullen wij met dit verschijnsel rekening moeten houden — verkeeren de werklooze arbeiders allen in een zekeren graad van behoeftigheid. Voor zoover hun onderhoud niet verzekerd is uit eigen middelen, uit werkloozenfondsen of uit ondersteuning door vakbonden e. d. m., zullen deze menschen een beroep doen op de georganiseerde en ongeorganiseerde armenzorg.

In de z.g. buiteng ewone tijdsomstandigheden waarin wy leven zijn het de Steuncomité's welke zonder vaste regels steun verleenen aan crisis-werkloozen. De behandeling der gevallen vertoont in ons land echter een staalkaart van verscheidenheid, terwijl in plaatsen waar nooit Steuncomité's werden opgericht of waar zij werden opgeheven, de werkloozen hun toevlucht moeten nemen tot de gewone organen van armenzorg, zooals dat ook vóór den Europeeschen oorlog het geval was en zooals allengs weer meer het geval wordt.

Het kan niet worden ontkend, dat een groot getal werkloozen van de eene plaats naar de andere trekt, waardoor het probleem wel wordt verplaatst doch niet opgelost. Werkloozen die alleen of bij groepjes rondzwerven zyn meestal verstoken van ondersteuning en vervallen daarom gemakkelijk tot bedelarij en landlooperij.

Vooral in de onderste lagen der arbeiders, onder de ongeschoolde werklieden, komt dit veelvuldig voor. Hierbij moet

Sluiten