Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De werkloozenverzekering zal veel kunnen bijdragen tot vermindering van het getal armen — a fortiori van het getal bedelaars en landloopers — door werkloosheid ontstaan. - Zij is echter van alle takken der sociale verzekering het moeilijkst te regelen, omdat zij de wet van den arbeid tot grondslag heeft.

Deze verzekering gaat immers uit van het beginsel, dat de mensch, om in zijn onderhoud te voorzien, moet arbeiden en dat, als hij door maatschappelijke oorzaken onafhankelijk van zijn wil, geen arbeid kan vinden, m. a. w. werkloos wordt, aanspraak heeft op noodzakelijk levensonderhoud. Volgens deze opvatting zullen de industrie en de gemeenschap, in casu de Staat, de kosten dezer verzekering hebben te dragen.

Wat de uitkeering betreft zal men er rekening mede moeten houden dat de arbeid door vele menschen als een last wordt ondervonden en dat voor vele menschen helaas de prikkel tot arbeid alleen is gelegen in de bestaansmiddelen welke de arbeid — in den vorm van loon enz. — verschaft.

Is nu de uitkeering der werkloosheidsverzekering even groot als het loon dat men moet derven, dan zullen velen, door de wet der traagheid gedreven, „niets doen" verkiezen boven „arbeid". Blijft de uitkeering niet ver beneden het gemiddelde loon, dan zullen er nog vele zeer tragen worden gevonden, die een „zalig niets doen" verkiezen boven „zwaren arbeid".

Wil dus de werkloosheids-verzekering geeni werkschuwheid kweeken, — in de practijk is simulatie van werkloosheid veel moeilijker te constateeren dan simulatie van ziekte of ongeval! — dan zal .de uitkeering aanzienlijk lager moeten zijn dan het gemiddelde loon; ja eigenlijk het noodzakelijk levensonderhoud niet mogen overschrijden.

Wanneer geen uitkeering uit werkloosheidsverzekering wordt genoten zal de werklooze arbeider, die geen middelen van bestaan heeft, dienen geholpen te worden door de armenzorg in den vorm van loon voor arbeid. Ook in die gevallen waar de werklposheidsuitkeering ontoereikend is om het gezin.een menschwaardig bestaan te verschaffen, zal het ontbrekende inkomen in denzelfden vorm door de armenzorg moeten worden verschaft. ,

Sluiten