Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De armenzorg staat bij de ondersteuning van deze categorie van menschen echter ook voor lastige vraagstukken.

Zij heeft tot taak om te zorgen, dat de werklooze arbeider, die steun ontvangt, zoo spoedig mogelijk weer op eigen beenen staat, d.w.z. door arbeid in de vrije maatschappij in eigen onderhoud voorziet.

Daarom zal, evenals dit met de werkloosheidsuitkeering het geval is, de steun verleening den arbeidslust niet mogen ondermijnen of verminderen.

De vrees is niet ongewettigd, dat de gemeenten, waar de instellingen van weldadigheid het best voor armen zorgen, een aantrekkingspunt zouden vormen voor het zwervend industrieproletariaat, dat van den eenen dag in den anderen leeft, aan geen woning of huisraad is gebonden en lichamelijk verhard is tegen alle ontberingen. De hier bedoelde menschen verplaatsen zich zeer gemakkelijk en verhuizen bij voorkeur naar gemeenten, waar instellingen worden gevonden, die bekend staan om hunne onbekrompenheid. Zoo hebben wij tijdens het gouden tijdperk der Steuncomité's kunnen waarnemen een trek naar die gemeenten waar het Steuncomité met kwistige hand zijne gaven uitreikte (door sommigen genoemd „premies op de luiheid") aan z.g. „crisiswerkloozen", zonder dat men dit mocht noemen .... „staatsarmenzorg".

De ondersteuning van werkwillige valide werkloozen ware m.i. te zoeken in de oprichting van vrije werkinrichtingen1).

De oprichting van deze werkinrichtingen denk ik mij afgescheiden van de inrichting waarin de werkloozen (bedelaars, landloopers, werkschuwen e.d.m.) tot arbeid worden gedwongen, waarover straks meer.

Voor de oprichting der vrije werkinrichting zou ik het land willen indeelen in districten. In elk district, liefst in het centrum van bevolking, wordt opgericht een werkinrichting. Deze inrichting wordt bestuurd door een districtsraad, gekozen uit de instellingen van weldadigheid in het district, terwijl daarin ambtshalve zitting hebben vertegenwoordigers van

1) Voor dit en mijn verder betoog zou ik ook willen verwijzen naar het werk van H. W. Methorst „Werkinrichtingen voor behoeftigen", dat nog steeds actueel is. Men zie vooral bladz. 198 v. v.

Sluiten