Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit vloeien in de districtsarmerikas en dienen tot ontlasting' van de algemeene armenbelasting, die velen met mij als eery der middelen beschouwen om het hedendaagsch armwezen/ op hooger peil te brengen, alsook om de armenzorgkostén meer volgens! draagkracht te verdoelen.

Er zal nog gelegenheid zijn hieromtrent iets naders te zeggen.

Waar thans millioenën worden besteedaan de ondersteuning? van armen — ook valide armen — zonder dat daartegenover eenige productieve arbeid wordt gepresteerd, daar acht ik het algemeen belang bij een armenzorg, die een aequivalent schept in den vorm van productieven arbeid, zoo onmiskenbaar, dat het ruimschoots opweegt tegen de nadeelen, die de particuliere nijverheid daarvan zou ondervinden. En nu spreek ik nog niet eens van de winst in zedelijk opzicht door verheffendé armenzorg, welke arbeidslust, energie en levensgeluk aanmoédigt in stede van ze te ondermijnen, verkregen ten bate van mensch en maatschappij....

* *

Tot de derde categorie van behoeftigen reken ik zooals gezegd de menschen, die hoewel in staat om te werken, niet willen werken.

Zijn het bij de twee eerste groepen- van behoeftigen voornamelijk lichamelijke en sociaal-economische kwalen, die de armoede veroorzaken, hier zijn het vooral psychologische en zedelijke factoren die de menschen brengen in een toestand van behoeftigheid.

. Wanneer elk geval van bedelarij kon worden vastgesteld en in zijne oorzaken onderzocht, zou volgens mijne bescheiden meening de uitkomst zyn, dat de meeste bedelaars en landloopers behooren tot de klasse van menschen, die niet werken willen.

Hiermede wordt niet ontkend dat er andere omstandigheden en persoonlijke eigenschappen zijn dan de reeds vermelde, welke mede oorzaak zijn, dat ook uit de groepen der personen, die lichamelijk niet tot werken in staat zijn of wel daartoe in staat en bereid zijn doch geen werk kunnen vinden, er velen voortkomen die zich overgeven aan bedelarij en landlooperij.

Sluiten