Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den grond is èr echter een groot verschil-

De beide groepen van behoeftigen,;waaraan onze voorafgaande bespreking gewijd was, zijn arïn, onafhankelijk van hun wil. De derde groep daarentegen is in het algemeen arm door eigen schuld, deze schuld dan opgevat in ruimen zin, zoodat °°k daaronder vallen omstandigheden als opvoeding, milieu, zedelijke en geestelijke afwijking, e.d.m.

Waar bedelarij en landlooperij in den regel verschijnselen van armoede zijn, daar is het dunkt my duidelijk dat men een onderscheid dient te maken tusschen armoede onafhankelijk van eigen wil of door eigen wil of zooals sommigen zéggen: al dan niet door eigen schuld ontstaan.

Wanneer het ook voorkomt dat bedelarij en landlooperij in z.g. onschuldige armoedegevallen moet worden toegeschreven aan psychologische en zedelijke oorzaken, welke in den regel de armoede door eigen wil of schuld doen ontstaan, dan dient men toch scherp te onderscheiden, daar^ wij in het eerste geval te doen hebben met een nevehoorzaak en in het laatste geval met de hoofdoorzaak.

In geval van onschuldige armoede zal moeten worden gezorgd voor een behoorlijk inkomen uit verzekering of ondersteuning. Eerst dan kan men alle bedelarij en landlooperij met recht verbieden en met strenge straffen tegen overtreding van het verbod waken.

In armoedegevallen door eigen wil of schuld ontstaan, kan men onvoorwaardelijk bedelarij en landlooperij verbieden en streng straffen.

Ziedaar het onderscheid tusschen bedelarij en landlooperij in het eene en in- het andere geval.

Wij komen nu tot de bespreking van de vraag, welke groepen van bedelaars wij moeten rekenen tot de klasje van behoeftigen die in staat zijn'om te werken, doch niet werken willen.

Op de eerste plaats behooren hierbij te Worden ingedeeld' de werkschuwen van allerlei schakèering alsmede de gelegenheidsarbeiders, die geregeld hun tekort aan inkomen uit karweitjes aan den weg trachten aan te vullen door bijdragen uit de armenkas of aalmoezen van particulieren. '

Sluiten