Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menschen met geringe geestelijke afwijkingen, zenuwzwakken enz. zullen bij eenige wederwaardigheid gemakkelijk den lust in den arbeid verliezen.

Ook speelt de omgeving als indirecte oorzaak van bedelarij en landlooperij dikwijls een groote rol.

Zoo zijn volkslogementen, bedelaarskroegen, slaapsteden en volkskeukens, waar gemakkelijk de werkzame mensch in aanraking kan komen met het uitschot der samenleving, besmettingshaarden van bedelarij en landlooperij.

Er zijn mijiverschillende gevallen bekend, dat fatsoenlijke arbeiders, die in een volkslogement een onderdak hadden gevonden, er allengs toe kwamen om half-venter en half-bedelaar te worden wegens het groote inkomen, dat dit beroep oplevert. In de laatste maanden heb ik bij onderzoekingen in volkslogementen in de mijnstreek met verbazing geconstateerd, dat in sommige dezer inrichtingen tusschen 3/5 en 4/s der gasten van openlijke en vermomde bedelarij leefden en toch waren' het gros dezer personen valide mannen in den productievèn leeftijd.

Ik heb zelfs flinke jonge mannen gekend, die van elders gekomen om werk te zoeken, zich weinig moeite gaven om werk te vinden, doch in een ommezien een primitief negotiekistje in elkaar getimmerd hadden en er met troepen tegelijk op uit trokken, om, zooals het heette, met den handel den kost te verdienen, doch in werkelijkheid zich aan vermomde bedelarij schuldig maakten.

Het verblijf van vrouwen van verdachte zeden (waaronder bijzitten, gescheiden en verlaten vrouwen het. grootst in aantal zijn) oefenen in volkslogementen een verderfelijken invloed op de omgeving.

Vooral daar, waar de arbeider wegens gebrek aan woningen en kosthuizen, gedwongen is zijn intrek te nemen in slaapsteden en volkslogementen, zal met de geschetste omstandigheden rekening moeten worden gehouden.

Wat de vermomde bedelarij betreft, deze neemt voor zoover ik heb kunnen nagaan eerder toe dan af. Een mand of kistje met negotie en een goede dosis brutaliteit, om ziekte of zwakte voor te wenden, dan wel werkloosheid, zijn voldoende om

7

Sluiten