Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen die noodig zijn voor noodzakelijk levensonderhoud.

Bij hoogere uitkeering bestaat het gevaar dat door stoffelijke overwegingen de arbeidslust wordt ondermijnd of verminderd, daar het wedervinden en opnemen van werk in niet geringe mate afhankelijk is van subjectieve factoren als arbeidslust, energie, zelfstandigheidsgevoel en in het algemeen den wil om te werken.

Aan dit stelsel der werkloosheidsverzekering sluit zich aan een intercommunale en internationale arbeidsbemiddeling.

b. Zoolang de werkloosheidsverzekering niet is ingevoerd en in zooverre zij niet alle werkloozen omvat of de uitkeering ontoereikend is om een menschwaardig bestaan te verschaffen, zal de armenzorg zich het lot der werkloozen dienen aan te trekken en ondersteuning dienen te geven in den vorm van loon voor arbeid. Zoodoende wordt de arbeidslust levendig gehouden en zal de overgang naar den arbeid in het vrije bedrijf gemakkelijker en eerder geschieden.

Deze ondersteuning door werkverschaffing denk ik mij in vrije werkinrichtingen.

Voor de oprichting dezer inrichtingen wordt het Rijk verdeeld in districten met centra van bevolking of industrie en verkeer als middelpunten.

Door omzetting van de Armenraden in Districts-Armenraden zouden toezicht en controle op de exploitatie en werking der inrichting kunnen worden uitgeoefend. Voor dit doel zouden vertegenwoordigers der werkgevers, arbeiders en der districtsarbeidsbeurzen zitting kunnen nemen in den Armenraad alsmede vertegenwoordigers van het verzekeringsorgaan.

Zoodoende zou de gewenschte samenwerking van overheid, armenzorg, kapitaal, arbeid, arbeidsbemiddeling en arbeidsverzekering zijn tot stand gekomen.

De armenraad, d. w. z. Zijn bureau, zou ook bemiddeling kunnen verleenen bij het aanwijzen van arbeid aan de werkloozen.

Ik denk mij n.1. de werkloosheidsverzekering zoo, dat zij slechts voor een bepaalden tijd de volle uitkeering geeft en dat daarna de uitkeeringen afloopen.

Wanneer de volle uitkeeringen te gering zijn of afloopen,

Sluiten