Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal de werklooze, die ondersteuning vraagt, door de Instelling van Weldadigheid worden verwezen naar den Armenraad, die met het verzekeringsorgaan en de districtarbeidsbeurs in verbinding treedt en na onderzoek beslist of werkverschaffing in de werkinrichting gewen scht is.

Bij dit alles zal zijn in het oog te houden, dat b\j werkverschaffing de uitkeering der werkloosheidsverzekering in mindering komt van het loon, c. q. komt te vervallen, terwijl het loon blijft beneden den loonstandaard in de vrije bedrijven, ten einde de werkloozen aan te moedigen zoo spoedig mogelijk als de gelegenheid zich biedt arbeid in het vrije bedrijf op te vatten.

De kosten der oprichting van werkinrichtingen worden gedragen door de instellingen van weldadigheid binnen het district, het Rijk en de Provincie.

c. Als eisch van onzen tijd, waarin de arbeider zich gemakkelijk verplaatst en moet verplaatsen om loonenden arbeid te vinden en als aanvulling der werkinrichting, alsmede om den schadelijken invloed van volkslogementen, slaapsteden enz. tegen te gaan, zal het Rijk het particuliere initiatief tot oprichting van nachtverblijven voor werkzoekenden en passanten en volksgaarkeukens moeten aanmoedigen.

Waar het Rijk steun verleent, zal de districts-armenraad contrĂ³ie op het gebruik van de gelden en de werking der inrichting kunnen uitoefenen. In deze nachtverblijven en volksgaarkeukens zullen ook de arbeiders, werkzaam in de vrije werkinrichtingen, zich zoo noodig onderdak en voedsel kunnen verschaffen.

d. Het Rijk zal de overige werken van maatschappelijk hulpbetoon als daar zijn: opheffing van ontslagen gevangenen en alcoholisten, reclasseering der misdadige jeugd, zorg voor verwaarloosde kinderen, tuberculosebestrijding, drankbestrijding, voorziening in de volkshuisvesting (ook voor middenstanders en ambtenaren!) en zoovele andere nuttige werken moeten aanmoedigen en steunen.

Waar het particulier initiatief te kort schiet, zal het Rijk zelf regelend of aanvullend moeten optreden.

Sluiten