Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelen der Armenzorg.

a. De armenzorg zal overeenkomstig de veranderde maatschappelijke omstandigheden hervormd en verbeterd moeten worden en nóg meer dan thans het geval is moeten zijn gericht op vóórkoming van armoede en opheffing der armen.

Ik acht hervorming of verbetering vooral noodig met betrekking tot de volgende punten:

aa. Organisatie van het armwezen; bb. Ondersteuning der armen; cc. Regeling der gestichtsverpleging; dd. Verdeeling en opbrengst van armenzorglasten. Een kort woord moge elk dezer- punten verduidelijken.

ad aa. Om beter de armoedekwaal te kunnen bestrijden, de armoedegevallen te onderzoeken en meer en inniger samenwerking te brengen tusschen de armenzorgorganen in het gansche land acht ik een intercommunale organisatie der armenzorginstellingen beslist noodig, ja zelfs noodzakelijk.

Op eene andere plaats in deze inleiding werd door mij reeds gewezen op de verplaatsing van armoede en armlastigen als gevolg van het ontwikkeld maatschappelijk verkeer en de industrieele evolutie. De plaatselijke armenzorg stelt zich — terecht of ten onrechte? — dikwijls op een eng standpunt. Is de trek van armen of spoedig armlastig wordende personen naar een plaats bijzonder groot, dan is zelfs het gevaar niet denkbeeldig gebleken, dat men een onderscheid maakt tusschen „inboorlingen" — in plaatselijken zin — en „vreemdelingen". Hierbij speelt de zorg voor de plaatselijke armenkas een groote rol. Door vernuftig uitgedachte middelen blijft, al dan niet opzettelijk, het aloude domicilie van onderstand en het stelsel der afschuiving van armen voortleven, al heeft de armenwetgever ook al getracht de mazen der wet zoo nauw te maken, dat afschuiving —r en doorschuiving — van armen niet zou kunnen plaats hebben zonder aan den wettelijken armenzorglast te ontkomen.

Op de tweede plaats acht ik samenwerking tusschen de armenzorgorganen in de verschillende gemeenten noodig om met vrucht de bedelarij en landlooperij te bestrijden. Bij de

Sluiten