Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeling van mijne denkbeelden omtrent de oprichting van vrije werkinrichtingen had ik reeds gelegenheid hierop te wijzen. Ik hoop straks bij de bespreking van werkhuisdwang als repressief middel tot bestrijding van het onderwerpelijke euvel, ook het nut dezer organisatie te kunnen aantoonen ten opzichte van de behandeling c.q. bestraffing en reclasseering van bedelaars en landloopers.

Ook acht ik een intercommunaal orgaan van armenzorg bij uitstek geschikt om de instellingen voor te lichten vooral wat betreft de beste wijze van armenzorg.

Ten slotte zou dit orgaan een band kunnen vormen tusschen de instellingen van armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon, en zoodoende de noodige samenwerking kunnen brengen op een terrein, welks grenzen niet altijd scherp zijn te onderscheiden, terwijl dagelijks meer blijkt dat beide instituten, waar zij menschelijk lijden pogen op te heffen of te verzachten, op elkander zijn aangewezen.

Op deze en meer andere gronden meen ik dat de oprichting van districts-armenraden (den naam geef ik gaarne prijs voor een beteren!) ons tot intercommunale armenzorg zal brengen, terwijl de districtsraden op gemakkelijke wijze kunnen samenwerken, ten einde zoodoende te krijgen een nationale of landelijke samenwerking tusschen de armenzorgorganen.

Naast vertegenwoordigers der instellingen van weldadigheid — ook van de instellingen die armenzorg in gestichten beoefenen — zou ik in deze armenraden, met het oog op de bestrijding der bedelarij en landlooperij en om het stelsel der werkinrichtingen te doen slagen, willen zien opgenomen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers-organisaties, alsmede der districtsarbeidsbeurzen en van het wettelijk verzekeringsorgaan.

Om een band te leggen tusschen armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon acht ik opneming van vertegenwoordigers dezer instellingen in den districts-armenraad ook gewenscht.

Op deze wijze ware, dunkt mij, een stelsel van raden op te bouwen, dat niet afbreekt of vernietigt, doch opbouwend werk kan leveren.

Naast de raden van arbeid, de nijverheids-, middenstands-,

Sluiten