Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor alles zal echter wanneer de mensch zijn naaste hulp wenscht te bieden, de liefde hem sterk, geduldig, nederig en goedertieren moeten maken, terwijl hij bij het kiezen der middelen om te helpen zich door verstand en hart moet iaten leiden.

Wanneer de armenzorg volgens deze algemeene beginselen uitgeoefend wordt, wanneer zij zóó verbeterd wordt, dan pas is de armenzorg tevens geschikt om bedelarij en landlooperij te voorkomen en kan de wetgever met strenge middelen optreden tegen den bedelaar en den landlooper.

ad cc. Indien stoffelijke hulp, ondersteuning in geld of natura niet doelmatig is om den arme afdoende te helpen, zullen ook andere middelen toepassing moeten vinden.

Wat heeft een ziekelijk persoon aan onderdak, kleeren en eten indien hij zich zelf niet helpen kan en er geen familieleden of kennissen zijn die hem verplegen of zijne huishouding beredderen; hetzelfde kan worden gezegd van ouden van dagen, weezen, zielszieken, invaliden, blinden, epileptici, enz.

Voor velen dezer ongelukkigen biedt de verpleging in gasthuizen of speciale gestichten uitkomst; zij vinden dan tenminste behoorlijke verzorging, vooral daar waar de zorg aan den evenmensch besteed, voorkomt uit de naastenliefde. Daar zal het leven der oudjes en ongelukkigen nog worden opgemonterd en zullen stralen van geluk en levensvreugd hun levenspad beschijnen.

Van de ongelukkige jeugd als achterlijken, idioten, spraakgebrekkigen, doofstommen, en- zoovele andere gebrekkigen zullen door speciale verzorging en behandeling in gestichten velen gedeeltelijk genezen, anderen opgeleid worden om door een of anderen arbeid in hun onderhoud te voorzien. Hoevelen dezer ongelukkigen worden in hunne jeugd geëxploiteerd door hunne ouders als bedelobjecten of zijn, als zij op eigen beenen moeten staan, aangewezen op openbare bedelarij, door vele hedendaagsche armenverzorgers stilzwijgend goedgevonden, omdat de instellingen dan van deze menschen af zijn en door de politie in het algemeen stilzwijgend getolereerd, omdat de menschen ongelukkig zijn.

Sluiten