Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor jong en oud, die gestichtsverpleging noodig hebben, zou ik in de eerste plaats gestichten willen zien opgericht door de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid. Waar hier vooral de dienende liefde hulp moet bieden, acht ik de offervaardigheid der personen, die bij de armenzorg door hoogere dan rationeele motieven worden geleid, het best geschikt om dit werk der naastenliefde te verrichten. De echte naastenliefde wordt niet gekocht, doch geeft zich vrijwillig!

Dus wensch ik op de eerste plaats kerkelijke en particuliere gestichten voor speciale armenzorg, zoodat elke arme, die óp gestichtsverpleging is aangewezen, wordt opgenomen in het gesticht zijner keuze.

De Staat zal de oprichting dezer gestichten moeten aanmoedigen door een stelsel van subsidie. De noodige controle op de gesubsidieerde gestichten, die zoowel betalende als armlastige personen opnemen, zou kunnen geschieden door de districts-armenraden. Deze zullen ook, volgens algemeen te stellen regelen, de subsidie vaststellen, welke uit de districtsarmenkas wordt toegekend.

Als het initiatief der kerkelijke en bijzondere instellingen te kort schiet of indien behoefte bestaat aan andere dan kerkelijke of bijzondere gestichten, kan de Staat voor het gebied van een of meer districtsarmenraden de oprichting ter hand nemen van openbare gestichten, staande onder beheer en controle der districts-armenraden van het gebied, waarvoor ze zijn opgericht. De kosten dezer openbare instellingen worden uit de districtsarmenkas bestreden.

ad dd. Zoo zijn wij gekomen aan de bespreking van het laatste doch niet het geringste punt, waarop velen met mij hervorming der armenzorg wenschelijk achten.

Als het waar is, dat de mensch door God is aangewezen om in maatschappij te leven en dat elk lid der maatschappij recht op leven heeft, dan zal in de eerste plaats het eene lid der maatschappij zijn aangewezen op de hulp van het andere lid of m.a.w. in de eerste plaats is de armenzorg taak der bijzondere personen.

Sluiten