Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bydragen van geloofsgenooten en de vrijgevigheid van het publiek aangewezen, terwijl een ingewikkeld stelsel van voorzorgen in de armenwet vastgelegd, de meeste instellingen reeds doet afschrikken om subsidie te vragen uit 's Rijks kas.

Doch men bedenke wel, dat in onze dagen van winstbejag en egoïsme, van stofvergoding en zingenot, de milddadigheid der menschen een gevoeligen knak heeft gekregen, zoodat het steeds moeilijker wordt de toenemende uitgaven der kerkelijke en bijzondere armenzorg uit vrijwillige bijdragen te dekken.

Het stelsel van subsidie in onze Armenwet vastgelegd is vanaf den beginne er op gericht om subsidieering der kerkelijke instellingen uit de openbare kas zooveel mogelijk tegen te gaan en is een overblijfsel uit den tijd, toen men de openbare armenzorg nog louter als politiezorg opvatte — al werden dan ook deze bepalingen in de nieuwe Armenwet van 1912 gemoderniseerd.

Zoo zou ik dus wenschen een algemeene armenbelasting en een vereenvoudigd en practischer stelsel van subsidieering der kerkelijke en bijzondere instellingen — dat echter waarborgen biedt tegen misbruik en den Staat controle verschaft — óók om de hervormingen op het gebied der armenzorg, door mij. in in den loop dezer besprekingen aangeroerd, te kunnen uitvoeren.

Daarom zou ik de districtsarmenraden willen zien aangewezen als beheerders der districtsarmenkas.

Zij zullen de subsidies vaststellen — volgens algemeen vast te stellen regelen — die aan de kerkelijke en bijzondere instellingen de gelegenheid bieden om overeenkomstig de behoeften de armenzorg uit te oefenen en evenzeer de middelen verschaffen aan de plaatselijke openbare armenkas. Ook de subsidieering van openbare en bijzondere gestichten voor verpleging van armlastigen, alsmede de kosten van instandhouding van werkinrichtingen zullen uit deze districtsarmenkassen moeten worden bestreden.

De districtsarmenkassen ontvangen hunne geldmiddelen van den Staat uit de opbrengst der algemeene armenbelasting. De financieering der districtsarmenkassen door den Staat zal geschieden in verband met het aantal inwoners, den omvang der armenzorg, enz., in het kort volgens de behoeften.

Sluiten