Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo zal een armenbelasting ook er toe bijdragen, dat de armenzorg met de beste middelen en op de beste wijze kan worden uitgeoefend. De financieele moeilijkheden, waarmede de instellingen hebben te kampen zijn met één slag opgeheven, het solidariteitsgevoel zal worden aangewakkerd, terwijl er ruimte genoeg overblijft voor liefdadige personen om wèl te doen aan hunne naasten.

Want al zou de dag moeten worden gezegend, waarop zal kunnen worden gezegd, dat de armenzorg volmaakt is en, over genoeg middelen beschikt, dan nog zou op het uitgebreide veld van maatschappelijk hulpbetoon — of van sociale voorzorg zooals anderen zeggen — er arbeid in overvloed te verrichten vallen en zou ook dit terrein intensiever dan thans het geval is,' kunnen worden bewerkt.

* *

B. Middelen tot bestrijding der bedelarij en landlooperij.

Wij zijn thans gekomen aan de bespreking van de repressieve middelen tegen bedelarij en landlooperij.

Als de middelen hier voren aangewezen in hun algemeenheid worden toegepast zullen bedelarij en landlooperij inderdaad met gestrengheid moeten worden bestreden.

Gaan wij eerst eens na, hoe thans tegen de bedelarij wordt opgetreden.

We zien dan bijna uitsluitend repressieve middelen toegepast, die steunen op de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, welke de bedelarij rangschikken onder de overtredingen betreffende de openbare orde.

Laten we de bepalingen van art. 432, 433 en 434 van genoemd Strafwetboek eens wat nader beschouwen.

Art. 432 luidt: „Met hechtenis van ten hoogste 12 dagen wordt gestraft:

1. als schuldig aan bedelarij, hij die in het openbaar bedelt;

2. als schuldig aan landlooperij, hij die zonder middelen van bestaan rondzwerft;

3. hij die als souteneur uit de ontucht van eene vrouw voordeel trekt.

8

Sluiten