Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook als rnen uitgaat van de wet van den arbeid ontkomt rnen niet aan deze eischen. Geen communistische gemeenschap zonder arbeidsdwang — en zelfs in de half-communistische stelsels van staatsgemeenschap kan men aan dien arbeidsdwang niet ontkomen. De bewijzen hiervoor zijn in den laatsten tijd in naburige landen glashelder geleverd. Ook hier geldt dus bedelarij en landlooperij als een maatschappelijk kwaad.

Als we het eens zijn, dat de bedelarij op Christelijke zoowel als maatschappelijke, ja zelfs op zuiver rationeele gronden moet worden bestreden en dat de Staat hierbij een taak te vervullen heeft, dan loont het de moeite na te gaan, welke bestrijding de beste is.

Wij dienen vooreerst in het oog te houden, dat we te doen hebben met menschen en gevallen, die zeer verschillen wat de oorzaken of motieven betreft.

Omdat we te doen hebben met menschen, die in gebreke bleven om door arbeid in hun onderhoud te voorzien, zal de straf moeten zijn gericht op ontwenning aan de luiheid of werkschuwheid en aankweeking van arbeidslust, opdat de veroordeelde geregelden arbeid opvat.

Omdat de gevallen verschillend zijn en de oorzaken der bedelarij direct of indirect zoowel in werkelijken nooddruft als in werkschuwheid, gebrek aan wilskracht, psychische en zedelijke afwijkingen en zoovele andere omstandigheden kunnen zijn gelegen, zal de reclasseering rekening moeten houden met psychische en zedelijke factoren. En wijl de mensch die in maatschappij leeft het best wordt geobserveerd in die maatschappij en door zijne omgeving, wenschen wij de reclasseering te beginnen in de maatschappij, door personen, die met menschen en toestanden dagelijks in aanraking komen,. Hier behoort de schifting te worden gemaakt tusschen reclasseerbare en nietreclasseerbare elementen, tusschen menschen die in de maatschappij of daarvan geïsoleerd moeten worden gehouden.

Wij zullen deze denkbeelden eenigszins breeder omschrijven en daarmede tevens ons stelsel van berechting en reclasseering van bedelaars en landloopers opbouwen.

Sluiten