Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ons strafwetboek zou kunnen worden volstaan met bedelarij en landlooperij zondery meer te verbieden, terwijl het aan de rechterlijke praetuur kan worden overgelaten de definitie dezer begrippen vast te stellen. Eveneens zou het geven Van aalmoezen aan bedelaars en landloopers moeten worden verboden.

De straffen tegen bedelarij en landlooperij moeten bestaan in:

1. Voorwaardelijke veroordeeling door den Kantonrechter tot plaatsing in eene werkinrichting voor bedelaars en landloopers c. q. geldboete of hechtenis.

2. Veroordeeling door den Kantonrechter tot plaatsing in eene werkinrichting van bedelaars en landloopers.

3. Veroordeëling van personen, die aalmoezen geven aan bedelaars en landloopérs. u

In al deze gevallen vraagt de Kantonrechter vóórdat hij vonnis velt het advies van den diateicts-armenraad, in welks gebied de verdachte woont of wegeas bedelarij of landlooperij Werd bekeurd.

Wij zullen trachten elk dezer straffen nader toe te lichten: ad 1. Daar, zooals gezegd, de veroordeeling van personen wegens bedelarij en landlooperij moet zijn gericht op reclasseering waar dit mogelijk is en de mensch, die den arbeid den rug toekeerde, zoo mogelijk tot den arbeid moet worden teruggebracht, zullen vanaf den beginne de gevallen van bedelarij moeten worden onderzocht en geschift.

Wordt iemand voor de eerste maal door de politie bekeurd wegens bedelarij, dan wordt onmiddellijk procesverbaal opgemaakt en dit aan den Kantonrechter ingezonden. De Kantonrechter stelt het procesverbaal in handen van den districtsarmenraad om advies. De Armenraad doet den bekeurde voor zich verschijnen en stelt een onderzoek in naar de oorzaken der bedelarij.

Blijkt uit het onderzoek, dat de persoon voldoende bestaansmiddelen heeft en dat hij slechts bedelt om zich te bevoordeelen, dan adviseert de Armenraad tot veroordeeling tot geldboete, subsidiair hechtenis. Bij herhaling in deze gevallen kan de straf worden verzwaard.

Indien het onderzoek aantoont, dat de persoon geen middelen

Sluiten