Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden genoemd. Wanneer blijkt, dat de aalmoesgever vooraf inlichtingen heeft ingewonnen bij <Jen Armenraad, zal hij eene waarschuwing ontvangen van den districtsarmenraad, dat de betrokken persoon als bedelaar of landlooper bekend staat.

Zoodra geconstateerd wordt, dat iemand in het openbaar (d.w.z. aan de deur of op straat) aalmoezen geeft zonder dat hij tevoren inlichtingen omtrent den aalmoesvrager heeft ingewonnen bij den districtsarmenraad of dat hij in het openbaar aalmoezen geeft aan personen, waartegen hij is gewaarschuwd, dat zal hij op advies van den districtsarmenraad door den Kantonrechter tot geldboete subsidiair hechtenis kunnen worden veroordeeld.

Ik ben van meening, dat eene dergelijke strafbepaling de bedelarij een harden slag zou toebrengen, zonder dat de perSoönhjke vrijheid of liefdadigheid er onder behoeven te lijden.

* * *

Er rest mij nu nog met een enkel woord te spreken over de bestrijding van de vermomde bedelarij, welke zeer verbreid, doch tegenwoordig moeilijk te bestrijden is.

Deze bedelarij wordt meestal gedreven onder den naam van handel in kramerijen of negotie en daar onze handel onder de vleugelen der vrijheid beschermd werd tegen elke inmenging van den wetgever, ook al was in het algemeen belang regeling of ordening gewenscht, daar werd zelfs door dien nooit volprezen vrijheidszin de handel in snuisterijen of kramerijen ontzien, ook al was deze vaak niets anders dan bedelhandel. Mercurius was bij de heidenen immers tegelijk de God van de dieven én van de kooplieden, waarom zou hij ook niet de bedelaars onder zijne hoede kunnen nemen!

In vele gemeenten is in de politieverordening het venten zonder vergunning verboden. In vele gemeenten geldt echter zoodanig verbod niet, terwijl in de meeste gemeenten vergunningen om te venten, ook in z.g. snuisterijen en kramerijen, zonder veel moeite worden verkregen. Daarbij komt, dat de straffen tegen het venten zonder vergunning in het algemeen zeer gering zijn.

Om hierin verbetering te brengen, d. w. z. om de vermomde

Sluiten