Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke maatregelen kunnen worden genomen tegen de Bedelarij en Landlooperij?

Prae-advies uitgebracht door J. A. QBRTti VAN WIJK Jr.

Hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen.

Wanneer deze vraag ons gesteld .wordt, zien we ons een veld ontsloten, zóó uitgestrekt, zóó wijd, dat er wel niemand zal worden gevonden, die haar afdoende kan beantwoorden.

Uitgenoodigd door het Hoofdbestuur der Ned. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, om deze geachte Vergadering van prae-advies te dienen, voldoe ik gaarne aan dat verzoek, omdat mijn werkzaamheid als Hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, mij dagelijks in aanraking brengt met hen die behooren tot het type, dat i. c. onze belangstelling vraagt. Doch, ik stel mij geenszins voor, dat ik allen die zich voor deze, in onze dagen zich weder sterk naar voren dringende kwestie interesseeren, zal kunnen tevreden stellen.

Wel geeft Veenhuizen ons materiaal ter bestudeering in groote hoeveelheid, wel geeft de ervaring, te midden van onze bevolking opgedaan, ons wel eenigszins een kijk op deze dingen, doch ik herhaal het met nadruk: afdoende maatregelen zal ik u niet kunnen voorstellen. De eeuwen door is reeds naar dat Panacee gezocht — en tevergeefs! — en ik zal mij dus niet vermeten, u te zeggen: „Hier hebt ge het!"

De bedelarij toch is geen verschijnsel van den nieuweren tijd alleen, al heeft eenerzijds de trek van het land naar de groote steden, anderzijds de zich uitbreidende fabrieksnijverheid, die vele menschelijke werkkrachten overbodig maakte, in samenwerking met andere economische verschijnselen; het getal bedelaars en landloopers ongetwijfeld doen toenemen.

Sluiten