Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allengs zien we dan ook, ik merkte het reeds op, allerlei maatregelen treffen, om dien stroom, zoo mogelijk, te keeren, althans te beteugelen. Doch.... tevergeefs.

Alle maatregelen en wetten, waarvan Dr. A. Bertsch, in zijn „Beitrag zur Stromerfrage" (Tübingen 1894) een interessant overzicht geeft, baatten weinig, en in 1919 staan we nog steeds voor de oplossing van het netelig vraagstuk, waarmede reeds Karei de Groote zich bezighield!

De Staatscommissie, ten onzent ingesteld bij Kon. besl. van 22 Sept. 1903 Stbl. no. 51, heeft in haar lijvig, van veel studie, ruimen blik en groote werkkracht getuigend Rapport, te dezer zake wel tal van nuttige wenken gegeven, ja zelfs een ontwerp geleverd voor een „Wet tot beteugeling van landlooperij en bedelarij", en een wet op „Woonwagens en Woonschepen", wetten die, helaas, nog steeds om invoering roepen, doch deze Commissie heeft zich niet gewaagd aan het geven van een oplossing, zich in hoofdzaak bepalende tot het uitspreken van wenschen, en een beroep doende op het particulier initiatief.

Dankbaar mag worden opgemerkt, dat niet het minst sedert het, optreden dezer Commissie, dit beroep op het particulier initiatief hier te lande niet te vergeefs is geweest en weerklank gevonden heeft in steeds ruimer kring. Tal van corporaties van allerlei kleur en vorm trachten in ons vaderland het euvel der bedelarij en landlooperij te verhelpen, althans te beteugelen.

Doch helaas, het groote publiek werkt niet mede!

Was het niet zoo gemakkelijk, om bedelende aan den kost te komen, waarlijk er zouden zich heel wat minder bedelaars op onze wegen en straten bevinden!

Ik begin dus met een beroep te doen op het groote publiek en roep het toe: „Geef toch niets aan de deur!" Wat ge met de eene hand geeft aan de Vereenigingen die de bedelarij bestrijden, breekt ge dikwijls met de andere die de aalmoes reikt, weder af! Medelijden, en 't gevoel van aldus immers slechts aan den eersten christenplicht, die liefde tot den naaste voorschrijft, te gehoorzamen, maken het voor velen bezwaarlijk, de hun om een aalmoes toegestoken hand af te wijzen. Ik

Sluiten