Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erken, het is ook dikwijls gemakkelijker, zijn cent, zijn dubbeltje of nog meer met vriendelijk gebaar uit den zak te halen, om daarmede van een lastigen bedelaar ontslagen te zijn, dan hem aan te hooreja in zijn verhaal van ellende, en hem, indien dat verhaal daartoe aanleiding geeft, te verwijzen naar een in de gemeente bekend adres, waar bedelaars en landloopers zich kunnen vervoegen, om hun belangen te bepleiten, en waar ze, indien ze, dat verdienen, kunnen worden geholpen.

En toch moeten we het daarheen zien te leiden, dat de zaak: Beteugeling van bedelarij en landlooperij, een nationale zaak wordt, voor welke ieder weldenkend burger zich gaat interesseeren, en waaraan hij zooveel mogelijk zijn medewerking geeft.

Ik zou willen vormen een Groote Vereeniging, zonder politieke of kerkelijke kleur (en mij dunkt de Ned. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid is daartoe als vanzelf reeds aangewezen,) die in iedere stad, ieder dorp, ieder gehucht van ons vaderland haar vertakking heeft en waarvan ieder burger die een vaste woonplaats heeft, ieder die hoofd van een gezin is, lid zou moeten wezen.

Ik zou dan Nederland willen verdeelen in kringen, waarvan elke, binnen een straal van twee uren gaans, een kantoor of bureau kon aanwijzen, waarheen elke bedelaar of landlooper, die aan een of andere woning om onderstand aanklopt, zal worden verwezen, en waar hem hulp of onderstand, die slechts na grondig onderzoek van antecedenten zou moeten worden verleend, gegeven wordt.

Natuurlijk komt hierbij menig bezwaar op. Zulke bureaux of kantoren zullen moeilijk zijn te vinden. Ik verwijs dan evenwel naar onze reeds bestaande bureaux, naar onze Diakenen en leden van Kerkbesturen, die wel tot medewerking zullen worden bereid gevonden.

Ook zal men wijzen op het groote bezwaar voor het platte land, waar men van den brutalen bedelaar maar al te dikwijls grooten last ondervindt. Aan menige eenzaam gelegen boerenhofstede of woning vindt thans nog de bedelaar die zich aanmeldt, maar al te vaak een vriendelijke ontvangst, althans

Sluiten