Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geopende hand, menigmaal meer uit vrees, dan uit weldadigheidszin. Toch stel ik het mij geenszins onmogelijk voor, dat ook bij zulke bewoners een verwijzing naar het naastbij gelegen Informatie Bureau der Groote Vereeniging weldra zou kunnen volstaan, om van de lastige bezoekers verschoond te worden. Moge dit in den beginne nog wel eens moeilijkheden geven, tot onaangename ervaring leiden misschien, als werkelijk het groote publiek de handen ineenslaat en unaniem zich aansluit, dan zullen m. i. na zeer korten tijd de heeren bedelaars en landloopers van professie het wel gaan inzien, dat hun rijk uit is, en dat, willen ze ondersteuning ontvangen, zij „nolens volens" zich moeten aanmelden aan de verschillende kantoren daarvoor bestemd.

Bij een ernstig beroep op onze kerkeraden en kerkbesturen, mits ze gesteund worden door Rijk, Provincie en Gemeente, zullen de Bureaux of kantoren m. i. stellig kunnen verrijzen.

Konden we het door propaganda voor deze zaak zóó ver brengen,' dat ieder met een jaarlijksch inkomen van f 1000, b.v. lid werd van de Vereeniging, tegen een wekelijksche contributie van f0,05 (deze bijdrage progressief te verhoogen: f 2000, f 0,10 per week enz.) en dat in elke plaats van ons vaderland, zooals men dit (althans vóór den grooten oorlog) in Rijnland vond, ten opzichte van de legerformatie, bij den ingang van stad of dorp of gemeente, op een bordje werd aangewezen, waar een bedelaar of landlooper zich voor onderdak, kan aanmelden, ik voor mij geloof dat weldra voor een zeer groot deel de bedelarij en landlooperij, althans hier in ons vaderland, zou worden overwonnen.

De „Wandergesellen" van Duitschland toch kennen wij hier niet. De groote centra van fabrieks- en handwerksnijverheid zijn hier te lande niet zóó ver uit elkander gelegen, dat de ernstig naar werk zoekenden gedwongen zijn de reis te voet te ondernemen, omdat de reiskosten te hoog zijn. Een ernstig naar arbeid zoekende vindt hier m. i. steeds wel een kanaal dat hem in dat geval aan reisgeld helpt. Daartoe zouden de door mij geprojecteerde Bureaux kunnen dienen.

Hier in Nederland bestaat het gilde der bedelaars m. i. slechts uii 2 groote groepen:

Sluiten