Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten voor hem, die dit wil, ongetwijfeld thans nog gelegenheid zich in een of ander vak, of onderdeel daarvan te bekwamen. Het eenige vak dat in een niet te korten opzendingstermijn grondig kan worden geleerd, is het klompen maken. Hiermede verkregen we reeds verrassende resultaten. De groote stroom van losse arbeiders die onder onze menschen wordt gevonden, en die de reclasseering zoo moeilijk maakt en daardoor het getal bedelaars en landloopers steeds doet toenemen, dringt ons om den nadruk te leggen op de wenschelijkheid van vakonderwijs en vakopleiding, opdat de kans van slagen in het leven voor velen grooter worde.

Opmerkelijk is het, dat, terwijl vroeger onder onze verpleegden tal van uitstekende vakmenschen werden gevonden, zóó zelfs dat op Veenhuizen allerlei werk kon worden gemaakt, dat slechts door eerste fabrieken kon worden geleverd, thans de „vak-menschen" een groote zeldzaamheid zijn. Dit noopt mij om de stelling te poneeren: De economische toestand der laatste jaren, die tal van jongere krachten opriep voor den militairen dienst, heeft oudere, valide werkkrachten gelegenheid gegeven, om hun plaats in de nijverheid in te nemen, waardoor zij voor opzending wegens bedelarij bespaard bleven.

Zeer belangstellend zie ik thans uit naar de jaren die komen, ter beantwoording van de vraag: zullen, nu de demobilisatie is gekomen, en nu de door den wereldoorlog geteisterde landen tal van werkkrachten op ieder gebied vragen, de vak-menschen van vroeger hier weer terugkeeren? Ik geloof het niet. Wij zullen m. i., sedert de economische toestanden ondanks alle gejammer over slechte loonen, allerwege zijn verbeterd, vermoedelijk geen of weinig vakmenschen meer krijgen; die vinden wel werk, zoo ze dit ernstig willen.

Kunnen wij dus iets doen om den grooten stroom van „losse arbeiders'' die ons onze bevolking levert, te keeren, of in andere bedding te leiden, dan vatten we de koe oij de horens.

Bevordering van vak-onderwijs is de eerste stap in de goede richting, om den jongen in de gelegenheid te stellen straks zijn kost op eerlijke wijze te verdienen. Niet het minst onze arbeiderskringen moeten van die noodzakelijkheid worden

Sluiten