Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigd. Hun moet de weg tot die opleiding worden gebaand. Zoolang de arbeider om den gulden of den daalder die de 13 jarige jongen wekelijks, door als loopjongen te fungeeren, in de huishouding inbrengf, voortgaat daardoor de toekomst van zijn kind in de waagschaal te stellen, zal o. i. de stroom van bedelaars steeds nieuw voedsel blijven ontvangen, omdat deze kinderen straks als jongelingen het groote leger der „losse arbeiders" komen versterken. En.... uit de „losse arbeiders", de menschen die geen vak verstaan, worden de meeste bedelaars gerecruteerd!

Iedere economische crisis brengt er honderden op onze landwegen en straten.

Ter voorkoming van bedelarij is dus opleiding tot een vak beslist noodig. Ruimere gelegenheid om een vak te leeren, moet dan van Gemeente, Provincie en Rijkswege daartoe worden gegeven, opdat ook het platteland, voor zoover de kinderen daar niet in de landbouwbedrijven worden opgeleid, daarvan zal kunnen profiteeren.

Het particulier initiatief wordt daarbij echter door mij geenszins over het hoofd gezien.

Na deze inleiding kom ik tot de korte bespreking der straks genoemde hoofdgroepen.

a. De Gelegenheidsbedelaars.

Dat zijn zij die door bizondere omstandigheden de straat worden opgedreven. Werkstaking, failliet van een werkgever, dood van een vrouw, die den zwakken man staande en in 't gareel wist te houden, ongelukkig huwelijk enz. enz. zijn heel dikwijls oorzaak, dat valide werkkrachten, nolens volens, gedwongen worden een beroep te doen op de algemeene liefdadigheid.

Onze Armenraden vinden hier m. i. een dankbaar veld om, in samenwerking met de Kerken, te voorkomen dat zulke menschen „de straat opgaan"!

Door tijdelijke, praktische hulp, kan veel ellende worden voorkomen.

Melden desniettegenstaande zulke personen zich toch als bedelaar aan, dan zou ik weder willen verwijzen naar de door mij geprojecteerde, algemeen vertakte Vereeniging, die

Sluiten