Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die, behoefte hebbende aan afwisseling, aan wat anders dan iederen dag 't zelfde te zien en dezelfde menschen te spreken, den wandelstaf hebben opgenomen, en die geen gestolen of gebedeld brood zouden willen eten, doch die de zwerverslust in 't bloed zit, en daarom ernst maken met hun handel, om zóó den kost te verdienen.

Deze menschen zou ik vrij willen laten begaan. Doch de menschen die met hun paar beduimelde velletjes postpapier, hun eene potlood, waarvoor ze exorbitante prijzen vragen, daardoor duidelijk toonende, dat hun handel slechts dient om de politie te misleiden, die moeten worden verwijderd van de straat. Er moge onder dezulken een enkele gelegenheidsbedelaar schuilen, de groote meerderheid van hen beschouw ik als te behooren tot de beroepsbedelaars, oVer welke de Staat en het particulier initiatief zich ten spoedigste moeten ontfermen, zoowel ter wille van deze menschen zelf, als ter wille van de maatschappelijke orde.

Daar ia toch een categorie van menschen, die eenvoudig niet voor zichzelf kan zorgen. Ze zijn moreel te zwak, lichamelijk te minderwaardig, om zich voldoende te kunnen aanpakken, zoodat ze hun kost waard zijn. Voor zulken moeten het particulier initiatief en de Eijkswerkinrichtingen blijven zorgen. Die moeten trachten hen te reclasseeren, door een tijdlang hen te steunen. Doch telkens zal het, vrees ik, blijken, dat er onder hen velen zijn die niet kunnen worden geholpen. E^ftrH

Dat is geenszins altijd het gevolg van onwil van het individu, o neen! Wie, zooals wij, leeft te midden van een bevolking als die te Veenhuizen is ondergebracht, die merkt het telkens op, welk een groot percentage onzer medemenschen werkelijk te zwak is om op eigen beenen te staan. Heusch, het is niet de zucht, om een gemakkelijk leventje te leiden, zooals men wel eens smalend opmerkt, die de menschen telkens weder naar Veenhuizen drijft! Immers, hoe 't vroeger geweest is op de R. W. I. weet ik niet, doch dat er thans geregeld gewerkt wordt, en flink gewerkt ook, is een feit. Daarom mijden de arbeidsschuwen de R. W. I. zoo lang mogelijk, terwijl tal van oogenschijnlijk valide krachten, menschen

Sluiten