Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den „outsider" den indruk geven van in de vrije maatschappij, als ze maar wilden, werk genoeg te kunnen vinden, daar telkens terugkeeren, en vaak op eigen verzoek daar terugkeeren.

Waarom? Omdat ze te zwak zijn op eigen wieken te drijven. Zeker, de sterke drank speelt in veler leven hierbij een groote rol. Het borrelglas is voor menigen arbeider de vloek van zijn leven. Was er geen drank, hij zou een ander mensch zijn! Doch ook de behoefte aan een zekeren moreelen steun, menigeen te vroeg ontvallen door den dood van een wijze, zorgende en leidende echtgenoot, van vader of moeder, de intuitief gevoelde noodzakelijkheid van een zekeren dwang, om geregeld de dagtaak weer . op te vatten, noopt er velen, opneming in Veenhuizen te zoeken, door eenvoudig onder 't oog van een dienaar van Hermandad, hier of daar een aalmoes te vragen. Zij voelen zich hier thuis, — en spreken van de vrije maatschappij als van „buiten", waarlijk niet omdat ze het hier zoo goed hebben, óf zoo'n gemakkelijk leventje kunnen leiden, doch omdat ze hier de leiding vinden, die hen „buiten" ontbreekt. Zulke menschen zijn waarlijk niet de slechtste van onze gewone bevolking. Daar zijn tal van krachten onder hen, die schier onmisbaar zijn in het groote raderwerk van onze gestichtssamenleving, waar ieder zijn vaste taak heeft. Men moge hen dan smalend de „onverbeterlijken" noemen, en de lange lijst van herhaalde opzendingen geeft daartoe eenigermate recht, — wij beschouwen hen veelèer als de zwakkelingen van goeden wille, menschen, voor wie inrichtingen als de onze onmisbaar zullen blijven.

Doch zij zijn dit evenzeer voor die andere categorie, welke wij als arbeidsschuwen aanmerkten.

Zij zijn onder onze gestichtsbevolking ook in grooten getale vertegenwoordigd, doch zij voelen zich daar minder „thuis" zoodra de lijnen wat strakker worden aangehaald, en het mogelijk wordt, door meerder toezicht houdend personeel, meer intensieven arbeid van iederen verpleegde te eischen.

Deze menschen moeten van de straat worden geweerd, omdat zij, arbeidsschuw als zij zijn, en toch niet van den wind kunnende leven, in de vrije maatschappij steeds zullen trachten,

Sluiten