Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op allerlei slinksche, vaak ook misdadige wijze, zonder zwaxen, ja, zoo mogelijk zonder eenigen arbeid, aan den kost te komen.

Zij moeten in inrichtingen als de onze aan werken gewend worden, iets wat wij voor velen hunner geenszins onmogelijk achten, zoodra ze uit hun gewone milieu van nietsdoeners, straatslijpers en vagebonden worden weggerukt.

Willen ze nochtans niét „leeren'' werken, komen ze straks, na het beëindigen van hun strafterm, weder in handen van politie en justitie, dan zou ik voor zulke werkelijk „onverbeterlijken", nadat dit twee, hoogstens drie malen, is voorgekomen, een kleine strafkolonie willen inrichten, waarheen ze voor minstens vijf jaren zouden moeten worden verwezen, en waar een zeer streng régime heerscht. Ik beschouw dit voor dezulken als het eenig redmiddel.

Doch een nieuwe „ Wet op de beteugeling van Bedelarij en landlooperij" late niet langer op zich wachten, en geve den rechter de bevoegdheid, zulke menschen ten eigen bestwil en ter bevordering van de veiligheid onzer samenleving te weren van onze straten en wegen, want „Luiheid is des duivels oorkussen!"

Ik voor mij ben overtuigd, dat zulk een strafkolonie niet eens zoo groot behoeft te wezen, doch door haar inrichting alleen reeds wonderen ten goede zal werken. Daarheen zou ik ook willen overplaatsen hen, die door hun wangedrag of luiheid op de gewone werkinrichtingen zich ongewenschte elementen hebben betoond, den rechter de bevoegdheid toekennende, op voorstel der betrokken Directie, hun straftijd, zoo noodig, te verlengen.

Die arbeidsschuwen zullen bij het daarstraks u in groote lijnen aangegeven plan eener groote nationale vereeniging tot wering van Bedelarij, mits de verschillende Bureaux, door maandelijksche rapporten, elkander de gegevens en signalementen der aangeklopt hebbende bedelaars geregeld vermelden, zeer spoedig gesignaleerd worden.

Voor politie en justitie is het dan een gemakkelijke taak op hen de hand te leggen en hun misdadig handwerk hun onmogelijk te maken.

Sluiten