Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 't Departement van Binnenlandsche Zaken, blijft voor mij, hoe hartelijk ik het Oude Mannenhuis toejuich, nog een open vraag.

In ieder geval komt het mij noodzakelijk voor, dat de gelegenheid worde geopend, 'om de oude zwervers, over welke noch gemeente noch kerkbesturen zich ontfermen (en die zijn er vele!), welke door den harden nood gedwongen de straat werden opgedreven, om al bedelende den kost op te zoeken totdat de dood hen komt verlossen, van de straat te verwijderen. Dat dit op eenigszins ruimer schaal mogelijk worde gemaakt dan thans hier te Veenhuizen nog het geval is, acht ik evenzeer wenschelijk.

Misschien ware hier door het Departement van Binnenlandsehe Zaken aan Justitie de hand tot samenwerking te reiken!i;

Resumeerende kom ik derhalve tot de slotsom: Tot gedeeltelijke oplossing van het vraagstuk, ons ter behandeling gegeven, kan dienen

1. Bevordering van vakonderwijs en vakopleiding, om de zoogenaamde „losse arbeiders" in getal te doen verminderen.

2. Het groote publiek worde doordrongen van het verderfelijke van het „aalmoezen geven aan de deur."

3. Een nationale vereeniging, die allerwege haar vertakkingen heeft, zorge voor het oprichten van Informatie-bureaux, binnen iederen kring van twee uren gaans, waarin geheel ons land verdeeld worde. Rijks-, Provincie- en Gemeentesubsidie, door particulier initiatief gesteund, make dit plan uitvoerbaar. Die Informatie bureaux, onderling voeling houdende, geven telkens slechts voor één nacht aan zwervers onderdak, tegen een zekere arbeids-praestatie.

4. Een Doorgangshuis geve de derwaarts verwezenen gelegenheid, gereclasseerd te worden.

5. Een Wet tot beteugeling van Bedelarij en landlooperij geve politie en justitie bevoegdheid, strenger op te treden tegen beroepsbedelaars allermeest.

6. Voor deze categorie worde een -Strafkolonie met streng régime opgericht.

Sluiten