Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De geschiedenis der Nederlandsche Middeleeuwen kan nut opgebouwd worden, voordat men weet in welken tijd el* der Zevens, waarover men daartoe beschikt, tehuts behoort Tot het volbrengen van deze groote en moeilijke t«f ™»5f dit boek een bijdrage te leveren. De noodzakelijkheid dergelijke onderzoekingen in te stellen zullen, naar ik hoop tenminste zij kunnen beseffen, die over den toestand der middeleeuwsche overlevering een op wetenschappelijk inzicht berustend oordeel hebben. Zij zullen ook begrijpen dat ik mij aan de „Andacht zum Unbedeutenden" niet om haars zelfs wil gewijd heb, maar met het oog op de opheldering-van diepere zij het dan ook nog niet overal duidelijke samenhangen Het verschijnen van dit boek is mogelijk gemaakt doordat Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Dr. J. lh. de Visser op mijn voorstel heeft willen goedvinden, dat de Bijdragen van het Instüuut voor Middeleeuwsche Geschiedenis" in een periodieke Rijkspublicatie veranderd zijn, en ter bestrijding der kosten daarvan de jaarUjksche subsidie van het Instüuut verhoogd werd. Ik heb de eer aan Zijne Excellentie voor deze beslissing mijn eerbiedigen dank te betuigen.

Eveneens past een woord van beleefden dank aan het College van Curatoren der Rijks-Universiteit de Utrecht, dumijn verzoek om deze regeling aan Zijne Excellentie ter welwillende overweging hebben willen voordragen.

Aan de onvermoeide en onbegrensde hulpvaardigheid van den Algemeenen Rijksarchivaris, Prof. Mr. R Fruin, heb ik sooveel te danken, dat een kort woord van mijne gevoelens van erkentelijkheid slechts eene zeer onvolkomen uitdrukking tó.

Dr. A. C. Bouman te Utrecht heeft de groote welwillendheid gehad de correctie met mij te lezen.

Utrecht, 15 September 1919. ^

Sluiten