Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitgave daarvan bij den Minister van Binnenlandsche Zaken aan; Z. Exo. droeg mij die uitgave op hij schrijven vanlONov. 1917. Het hierbij aangeboden eerste deel loopt tot 1667; het tweede en laatste wordt geopend door eenige bescheiden betreffende het Nederlandsche en Engelsche zeewezen, tusschen 1667 en 1672 ten behoeve van Colbert opgesteld, en houdt vervolgens de documenten in betreffende de krijgsverrichtingen tegen Engeland en Frankrijk van 1672—'74 en tegen Frankrijk in de Middellandsche Zee in 1676. Daarmede is het eindpunt bereikt dat ik aan mijne onderzoekingen heb gesteld; de deelneming der Nederlandsche marine aan Engelands latere oorlogen tegen Frankrijk is een onderwerp op zichzelf, dat buiten mijn kader viel.

De documenten zijn, naar het systeem in The First Dutch War aangenomen, niet naar de herkomst in groepen verdeeld, doch gerangschikt naar de krijgsbedrijven of oorlogsperioden waarop zij betrekking hebben. Aan documenten, in het Zweedsch of Deensch gesteld, is eene vertaling toegevoegd, terwijl in de opschriften en ook in den tekst van alle Engelsche documenten de datums naar de Juliaansche tijdrekening zijn vervangen door die naar de Gregoriaansche.

Hier v~olge een beredeneerd overzicht van de fondsen waarover mijn onderzoek zich heeft uitgestrekt

Public Record Office, Londen. — De Admiralty Records leverden niets op; vele serieën beginnen eerst met 1673 of 1674 2); wat er bewaard is van vroegeren tijd betreft uitsluitend de inwendige administratie der Engelsche marine (bill-books van den AccountantGeneral sedert 1642, Treasurers Ledgers sedert 1660, Register of Orders to yards sedert 1658, Masters Qualifications sedert 1660, en dergelijke stukken). De Out Letters van den Navy Board beginnen eerst met 1674, de In Letters zijn, onder den naam van Admiralty Papers, ingelijfd bij het fonds

State Papers Domestic, dat overigens, voor de jaren van Cromwell, uit het archief van den Raad van State, en, voor die van Karei 11, uit dat der secretarissen van Staat (binnenlandsche zaken), en uit het op de binnenlandsche zaken betrekking hebbende gedeelte der papieren van Sir Joseph Wüliamson, secretaris van

1) Ovwr de jaren 1662—1667. Voor de jaren 1668—1676 wordt dit overzicht vervolgd in de inleiding tot het tweede deel.

2) Het Navy Office was in de vlammen opgegaan 8 Febr. 1673 (Calendar 1672—1673, p. X).

Sluiten