Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lord Arlington en Olerk of the Council, is samengesteld. In den bekenden Calendar wordt van alle stukken van dit fonds verslag gedaan l); zoo dikwijls bescheiden werden aangetroffen waarvan het excerpt in den Calendar voor ons oogmerk niet scheen te voldoen, zijn deze naar de origineelen overgeschreven 2). Hier volge eene lijst der voornaamste stukken op de geschiedenis der zeeoorlogen betrekking hebbende, en die noch in het werk van Gardiner-Atkinson, noch in het onze zijn afgedrukt, en evenmin in het vervolg dezer inleiding afzonderlijk worden vermeld 3):

1651—1652 bil. 305,328,343,352,366, 374, 390, 392,401,409—'10,421, 435—'36, 451, 465: berichten van Charles Longland, Engelsch agent te Livorno, betreflende de gebeurtenissen in de Middellandsche Zee; — bil. 315, 325, 335, 346, 357, 380, 384, 391, 399, 407, 418, 426, 429, 453, 465, 478, 500, 503: berichten van Henry Appleton terzelfder zake; — bil. 443, 476—'77, 488: berichten van Richard Badiley terzelfder zake.

1652— 1653 bil. 3, 29, 52, 84, 105, 132—'33, 148, 161, 189, 195: berichten van Richard Badiley over de gebeurtenissen in de Middellandsche Zee; — bil. 24, 44, 58, 77, 94, 107, 118, 134, 145, 153, 164—'65, 192, 201, 214, 223, 284—'85, 294, 303, 317, 331, 361—'62, 89, 407—'08, 442: berichten van Charles Longland terzelfder zake; — blL 40, 233—'84: berichten van Henry Appleton terzelfder zake; —blz. 213:berichtvanRobertBlackborne, secretaris van het Navy Committee, over den driedaagschen zeeslag; — bil. 229, 274, 276, 283, 290, 314, 318: Nicholas Bourne, Navy Coinmissioner, over de voorziening der Engelsche vloot; — bil. 244, 262, 269, 273, 282, 288, 292, 297: berichten van Deane en Monck; — bl. 247: Peter Motham, maatregelen ter bescherming der Engelsche noordkust tegen de With; — bil. 295, 365: Richard Bradshaw, Engelsen agent te Hamburg, over den inkoop van oorlogsbehoeften; — bl. 432: Robert Clarke, bericht over de aankomst van Beverningk en van de Perre.

1653— 1654 bil. 5, 6, 9, 13, 15, 17, 23, 30, 32, 33, 39, 42, 62, 134, 154: Nicholas Bourne over de voorziening der Engelsche vloot; — bL 17, Raad van State aan Monck: alleen het bevel te voeren bij afwezigheid van Blake, „obligpd- to be on shore on account of hts

1) De deelen die voor de studie van het onderwerp in aanmerking komen, zijn: 1651—1652 (London 1877), 1652—1653 (London 1878), 1653—1654 (London 1879), 1664—1665 (London 1863), 1665—1666 (London 1864), 1666—1667 (London 1864), 1667 (London 1866), 1671—1672 (London 1897), 1672 (London 1899), 1672—1673 (LoDdon 1901), 1673 (London 1902), 1673—1675 (London 1904).

2) Voor den eersten Engelschen oorlog was dit slechts éénmaal (voor ons n°. 57) noodig; de gewichtigste bescheiden nL vindt men reeds in extenso opgenomen in het werk van Gardiner—Atkinson. Voor den tweeden Engelschen oorlog namen wij verscheiden stukken in extenso op: zie de lijst hierachter, bl. 619.

3) Voor de jaren 1672—'74 wordt deze lijst vervolgd in de inleiding tot ons tweede deel.

Sluiten