Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

State Papers Foreign. — Bolland. — De deelen die in aanmerking kwamen kent men uit Brngmans' Verslag, bl. 125 vv. (de deelen zijn sedert vernummerd). De omstandigheid dat gedurende een gedeelte van het jaar 1665 de gezant Downing nog in den Haag verbleef *), maakt deze serie voor het onderwerp van groot gewicht. Behalve berichten van Downing, zijn er ook van den bekenden Dirk van Ruyven opgenomen 2). — Een aanhangsel tot dit fonds vormt de reeks der News Létters, gedurende den tweeden en derden Engelschen oorlog uit de Republiek aan den secretaris Williamson gericht. Deze brieven zijn meestal ongeteekend; men herkent echter de handen en de bijzonderheden van taal en stijl, en kan daaruit opmaken welke groepen van brieven van dezelfde schrijvers afkomstig zijn. De stukken uit deze serie, welke hierachter zijn afgedrukt, behooren tot de volgende groepen:

Hand A. — Fransch. — Schrijft 21 Mei 1665 uit den Haag, 25 Mei 1665 uit Amsterdam, 5 Juni 1665 uit Delft, 9 Juni

1665 uit den Haag. — Ik vermoed in dezen schrijver Jean Alexandre de la Font, den redacteur der Fransche Amsterdamsche courants). '/

Hand B. — Engelsch. — Schrijft 25 Mei 1665 uit Amsterdam, 19, 26 Juni, 21 Aug., 9 Sept., 30 Oct. 1665, 29 Jan., 5 Febr.

1666 uit Rotterdam, 30 April 1666 uit een niet aangegeven plaats. — Adresseert zijne brieven: „to Mr. Henrie Smith at the 3 sugar Loaves in Holburne in London" 4). — Over zijne betaling

1) Zijn laatste brief uit den Haag is van 21 Aug. 1665; hij schrijft daarin dat zijn secretaris is gearresteerd, en verzoekt, naar Engeland te mogen terugkeeren; zijne vrouw, die over zes weken bevallen moet, wil in geen geval in den Haag blijven, waar zij de vorige maal een miskraam heeft gehad. Het verlof werd verleend en Downing vertrok over Antwerpen, Brugge en Oostende naar Engeland (zie hierachter, bL 200, en Calendar 1666—1666, p. 11).

2) Over hem zie Nedermeyer van Rosenthal in Bijdr. V. Q. le reeks, X, 195; Fruin, Verepr. Geschr. IV, 276, 288; VIII, 66.

3) Zie over hem Hatin, Les Gazettes de Hollande (Paris 1865). 142 vv.; Sautijn Kluit in Handel. Letterk. 1869—'70, M. M. Kleerkooper in Nieuwsblad van den Boekhandel 1909, blz. 1209; dezelfde in Boekzaal IV, 158 v.v.; M. M. Kleerkooper en W. P. van Stockum, Boekhandel te Amsterdam in de 17de eeuw ('s-Gravenhage 1914—'16), bl. 226.

4) Ook in Calendar 1664—1666 p. 249 komt een brief van hem voor (10 Maart 1665 uit Botterdam); eveneens in Calendar 1666—1666 p. 442 (25 Juni 1666 uit Botterdam).

Sluiten