Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken nit het Rijksarchief te Kopenhagen behooren tot de af deeling die Kernkamp bl. 256 vv. vermeldt; zij vullen aan wat uit de briefwisseling tusschen de Ruyter en Frederik III in het de Ruyter-archief zelf ontbreekt. — Het Marine-archief (Kernkamp 330) heeft over den Noordschen orlog niets dat opgenomen verdiende te worden; rijker is het voor de jaren 1676 —1678" die ik buiten mijn bestek heb geacht.

Kon. Bibliotheek, Kopenhagen. — Gamle Kongl. Samling folio 622b: het journaal van Svendsen (Kernkamp 201), ondanks het feit dat het door Grove in 1909 gedrukt is (vgl. bl. X hiervóór). — Ny Kongl. Samling 1051™: het jonrnaal van van Beveren (Kernkamp 220).

Universiteits-Bibliotheek, Kopenhagen. — Rotsgaardske mss. folio 55: journaal van de Haen (Kernkamp 227).

Van de gedrukte werken, die bij de studie van het onderwerp diensten bewijzen, noem ik:

Nederlandsche: Thysius, Historia navalis (Lugd. Bat. 1657; slechts tot 1648); [L. van den Bosch], Leeven en Daden der doorluchtigste Zeehelden (Amsterdam 1676); Brandt's Leven van de Buiter, met vele documenten in den tekst (le druk Amsterdam 1687); Leven van Cornélis Tromp (Amsterdam 1692); — van de gelijktijdige geschiedschrijvers vooral Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh (1* druk den Haag, 1657—'68); Wicquefort, Hist. des ProvincesUnies (Utrecht 1861—'74); Swinnas, Eng.-Ned.-Munsterse krakkeelen (Rotterdam 1668). — Van eenig gewicht is de Hollantsche Mercurius; niet te verwaarloozen is voorts de pamflettenlitteratuur (zie Knuttel op de oorlogsjaren). — De berichten uit de Oprechte Haarlemsche Courant, op de Ruyter betrekking hebbende, zijn tezamengelezen door Dr. C F. Haje, De Oprechte Haarlemsche Courant en Michiel Adriaensz. de Buyter (Haarlem 1908) 1). — Scheepsbouw: N. Witsen, Aeloude 'en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier (Amsterdam 1671). — Tactiek: J. H. van Kinsbergen, Grondbeginselen der Zeetacticq (Amsterdam 1782). — Moderne werken: De Jonge, Levensbeschrijving van Johan en Cornélis

1900, bL 237, en de inlei dingen op Lenting's uitgave van Wicquefort's Hist. des Prov.-Unies en Kramer's uitgave der brieven van Pieter de Groot aan Wicquefort (in Werken H. G.).

1) Die op de Ruyter's tocht naar Guinee betrekking hebbende, kunnen nog eenigermate worden aangevuld. — Zie het vervolg dezer inleiding.

Sluiten