Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekomen, so vermoet men dat na Cadix sal loopen omnie daerscboon te maeeken *).

20 SepL 1664. — Cadix 17 Aug. — Op den 11 deser z\jn de schepen na de Straet, als ook het convoy van Smirnen, met den Heer de Ruyter van hier vertrocken, hebbende hier 4 daghen ghelegeD om schoon te maeeken, maer 't heeft hier niet willen wesen; selfs heeft men niet willen gedogen dat een eenig man van de Ruyter's schip of zgn esquader in de stadt mocht komen 2).

1 Nov. 1664. — Londen 24 Oct. — [Bericht van Lawson over de Ruyter; men gelooft dat hij naar Guinee ia] 'twelck hier veel ghesegh maeckt *); te meer alsoo hier een gherucht loopt dat op de voorsz. tijdinge de vloot van Prins Robbert (sterek 8 oorloghschepen en de rest gehuerde, tsaem 21) [die] gisteren uyt Duyns is uytgeloopen, door ordre van den Raedt een bareke soude naegesonden zijn en ghecontram en deert.

8 Nov. 1664 *). — Londen 31 Oct. [Algemeen geloof dat de Ruyter naar Guinee is]. — 's-Gravenhage 6 Nov. — Men schijnt in Engelant te ghelooven dat den vice-admirael de Ruyter na Guinee is en dat seer qualijck te duyden; maer met wat reden kan al de werelt oordeelen.

21 Febr. 1665. — Amsterdam 20 Pebr. — Passagiers voorleden Saterdagh van Londen gekomen berichten dat daer eenige tydiDghe van de Ruyter tot nadeel van de Engelschen was, maer secreet wierdt gehouden.

16 Mei 1665. — Amsterdam 14 Mei. — Van de L'. Admirael s) de Ruyter is geen naerder tijdinghe, alhoewel die vau Livorno schrijven al of tot Cadix gearriveert was.

23 Mei 1665. — Douvren 19 Mei. — Hier gaeu dagelijcks veel onsekere tijdinghen, gelijck dan op heden gespargeert werdt dat de Ruyter met zijn vloot omtrent Sehotlandt soude gesien zijn, en aldaer door Prins Robbert met een ghedeelte van de vloot ontmoet, en

1) Brandt, 287—'88.

2) Brandt, 289. — Hierop volgt het extract uit de Ruyter's brief van 19 Aug. bij Haje, 7 (ontmoeting met Laweon).

3) To* soover bij Haje, 9.

4) Voor het bericht uit Amsterdam 7 Nov. ia dit nummer zie Haje 11 (schip uit Cadix aangekomen met bericht dat de Ruyter naar Guinee is).

6) Luitenant-admiraal sedert 29 Jan. 1666 (Brandt, 377J.

I in

Sluiten