Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaronder de branders; maer dat sij alle uyren 23 a 24 versche schepen verwachteden.

Dat sg nae de bataille 900 a 1000 man hadden opgesonden, en 2000 versche weder aen boord hadden gecregen.

Dat haer dessein was te gaen naer Texel, en dat se een a twee mael daegs advis cregen; oock een a tweemael daegs advis-booten uitsonden.

Van dito Heemskercken, sünde nit den Haghe, schijnen sij veel te houden; sy saegen oock, hij groot credit hadde *).

De voorsz zeeluiden seggen, naedat de Engelsen den 13 deses voor Sandfort uit het schip de Star, comende uyt Vranckrijck, aen de strand sittende, veel goets uytgehaelt hadden, tselve hadden in brant gesteeken.

Dat van de Engelsche schepen van boven op de steng wierdt geroepen datse nog wel 60 schepen sagen* comen, daer sij haer seer over verblijden, meenende dat het de Fransche vloote was; maer 't was niet waar dat sooveel schepen quamen; sjj seiden dat sij het op de Fransche veel erger hadden als op de Hollanders.

Op gisteren morgen 14en seide desen Heemskerck: „Zeeluiden vaart nu vrij heenen; segt vrjj de vissers aen, wij sullen se niet meer moeyen; 't is op wat anders aengelecht. Wg weeten wel, als de Ruyter en Tromp weg sijn, de Hollanders dan geslagen sijn; ik meene soo met 15 a 16 van onse lichtste schepen Tessel inne te loopen, en 't gunt ick daer vinde, Tessel of Spanjaertsgat mede weder uyt te loopen."

„ Jae," seide hij, «wij weten wel dat de meeste schepen uit Holland sijn vertrocken, en temets weder verwacht werden."

Dese vissers seggen, nooit soo in ons land te hebben gesien 't geen de Engelschen op hare schepen nu gebruicken om de branders af te keeren.

Op de groote steng en voorsteng hebben sij elck een swaer hout bij de steng op staen; aen elck is soo een ijzer aen —Cl ende dat is met-een looper omlaeg; sij seggen datse bij die te laten vallen op die souden willen aencomen, meenen daermede af te weeren.

Dit is 't geen ick U Ed. Mo. daarvan weete te rapporteeren.

Fbans Cobnelisz. Dikcksen.

Bl. 468. — Sylvius. — Naar deze plaats is in het Register van Personen, op bl. 614, op een verkeerde wijze verwezen. Er behoort daar te worden onderscheiden tusschen David Sylvius, predikant te Orange, en zijn zoon Gabriël, over wien menraad-

1) Vgl. hiervóór, H. XVII; hierachter, bil. 207, 338, en Brandt, 534.

Sluiten