Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orlog skiepp ifran Botterdam som nu ligger för Gravesande, och ahr lagdt General arrest pa all Hollendhske skiepp. Parlementtet har nu 60 orloghs skiepp seghellfardighe och innam kortt meene dee att hafwa 100 orloghs skiepp tillsammans, hwilke dee seedan heela ahrett underhalla willie. Spanske Ambassadeuren har speelar myckitt under detta warkett och har offererat till Parlementett alt hwadh Spangien tónna kan.

[Vertaling:]

Het Parlement heeft den 30 Mei bericht outvangen van den commandant te Dover dat de Nederlandsche admiraal Tromp met 42 schepen gekomen was in de Duins waar Blake lag met 22 Engelsche schepen. Nadat Tromp op het gegeven teeken van Blake niet heeft willen strijken, is Blake eerst begonnen te schieten, waarop Tromp met zijne kanonnen antwoordde, en zoo repliceerende en dnpliceerende zijn de beide vloten eindelijk in gevecht geraakt. Dadelijk op ontvangst dezer tijding heeft het Parlement den commissarisgeneraal Whaley met 3 compagnieën ruiters naar het huis der Nederlandsche ambassadeurs gezonden, met mededeeling van het bericht, en dat het Parlement besloten had hun deze wacht toe te voegen om hen tegen allen overlast te beschermen, zooals ook de Staten-Generaal onlangs eene wacht gesteld hadden voor het huis der Engelsche ambassadeurs in den Haag. De Nederlandsche ambassadeurs waren niet bijzonder tevreden met deze wacht, die zij bekwamen zonder hun begeeren en juist na het voorgevallen gevecht. Den 31,ten kwam er rapport van Blake zelf, dat (na een hevig treffen, waarbij veel volk gebleven was aan weerszijden) de Engelschen ten slotte de overwinning hadden behaald, één schip in den grond geschoten en er twee veroverd hadden, en dat de Nederlandsche vloot geweken was onder de Fransche kust. Op denzelfden dag dat dit bericht inkwam vertrok Cromwell naar Duins om orde testellen tegen de Hollandsche vloot, en de Engelsche schepen met meer soldaten te bezetten. Sedert dien dag was er postdag naar Holland, en heeft het Parlement alle brieven laten doorzoeken en er eenige, die verdacht voorkwamen, doen openen. Den volgenden dag hebben de Nederlandsche ambassadeurs een brief van Tromp gekregen, doch hebben den inhoud niet ruchtbaar doen worden vóór zij dien in een bijzonder gehoor aan den Baad van State (3 Juni) hadden medegedeeld. Bij dien brief verontschuldigt Tromp zich daarmede dat terwijl hij eenige koopvaarders convoyeerde door het Kanaal, Blake hem teeken gaf te strijken, hetgeen hij volgens zijne instructie niet heeft kunnen of willen doen; daarop is Blake eerst begonnen te schieten waarop hij, Tromp, met zijn stukken geantwoord heeft. Het Parlement is over dit gevecht zeer verstoord en slaat geen acht op hetgeen de Nederlandsche gezanten ter verontschuldiging bijbrengen. Meest alle leden van het Parlement houden het er voor dat de toeleg der Hollanders de volgende moet geweest zijn: dat zij zoo spoedig hunne vloot gereed was den heer Nieuwpoort naar Engeland gezonden hebben met verschillende punten waarop de Staten-Generaal het Parlement genoegen zonden kunnen geven: 1°. het woord commorantes te stellen voor subiectos; 2°. de Prinses-Royaal op een beleefde wijze uit den Haag te verwijderen; 3°. dat op het strijken wel iets zou kunnen gevonden

Sluiten