Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sion och last1): och skulle H'. van Heemstede (som ochaliest,naghre andre af Hollandh, har hallas naghott suspect för att hafwa förstrakt parlementett aff Ëngelandh penningar a 10 pro cento) hafwa, öfwer denne communication medh Admiral Tromp, blifwitt naghott reprimenderat. Be*> Ambassadeurer hafwe och rancontrerat athskillighe Engelske Skiepp, strykandes för alle ehuru sma, och ringa dee waritt hafwe. Herr van Heemstede har och, iblandh annatt, rapporterat om den gode correspondents han har h&llitt medh Spanske Ambassadeuren 1 Ëngelandh, som honom höghielighen har försakratt om Spangiens synnerlighe inclination till att halla all godh intelligens och wanskap medh General Staterne etc. Men dee andre Ambassadeurerne hafwe sigh dar öfwer mocquerat, förtroendes sigh intett synnerligh till Spanske försakringar.

Herr Pensionarien Reuil och H'. Salmasius sagies wara requireradhe till att installa ett manifest emoott dee Engelske, hwilke ather an nylighen hafwe taghitt m&nge Hollendhske coopvardie Skiepp medh twa convoijer som kommo ifran Portugall, hwilkett har gifwer stoor alteration, sa att dar sadant an naghott continueras och man dar emoott medh deras har stoore och anseenlighe Skieps flotte sigh oppa dee Engelske intett resenterar, fruchtar man för gemeene mans sedition och oplopp: och mast fördenskull hafwer man har i Hagh an lagdt naghre compagnier Ryttare.

Den 18 Julij kom breef ifran Admiral Tromp att vice Admiral Witte war medh sijne hoos hafwande otta Skiepp dar ankommen, och heela flottan altsa wara stark 104 Skiepp medh 10 Branders ^hwar medh Admiralen da Shrnade att tagha sin cours ath Dunns dar an lagho wijdh 20 Engelske orloghs Skiepp, hwilke Admiralen först antasta wille. Han hafwer, för contrarie windh, intett kunna komma Norr uth till att secundera herings Buijserne. I Zeelandh ahr ett Engelskt skiepp inbracht kommandes fran Spangien medh wnn, hwilkett Spanske Ambassadeuren reclamerar, förklarandes wara Spanskt godz. Dee Engelske och Skottske compagnier sam har till hafwe laghatt i Bnel och andre orther wijdh Siökanten, ahre nu dar uthtaghne och ï stallet lagdhe Tyske compagnier.

[Vertaling:]

De Hollandsche gezanten, de heeren van Heemstede, Cats, Schaep en van de Perre, tezamen met den heer Nieuwpoort, zijn ingevolge terugroeping der btateu-Generaal den 15*» JnH hier aangekomen en hebben denzelfden avond m de Staten-Generaal verslag gedaan van hunne onderhandeling en van den staat van zaken in Engeland. Het Parlement heef t hun bij wijze van bijzondere

1) 15 Juli 1652 (Gardiner I, 348).

2) 94 schepen en 10 branders, schrijft Tromp (Gardiner I, 350).

Sluiten