Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunst 3 oorlogsschepen en 2 koopvaarders medegegeven, welke de Vereenigde Provinciën toebehooren, en eenige gecommitteerden van het Parlement hebben hun, met 18 of 20 karossen, in alle beleefdheid uitgeleide gedaan; en zoowel Engelschen als Hollanders moeten hebben te kennen gegeven, het te betreuren dat hunne Replublieken het niet beter tezamen konden vinden, doch dat men evenwel nog beter hoopte. Een menigte volks die de gezanten omringde moet hun hebben toegeroepen, dat men hoopte hen te zullen zien slagen in hunne pogingen tot behoud van den vrede. Den 14den Juli hebben de gezanten op de hoogte van Zeeland den admiraal Tromp met zijn geheele vloot ontmoet; de admiraal is bij hen aan boord geweest en heeft hun zijne instructie van de Staten-Generaal vertoond, namelijk om ... voorkomende, waarop de heer van Heemstede moet hebben gezegd dat er nog wel eenig uitzicht op verdrag met Engeland was, maar dat men zoover niet had kunnen komen door de haast en de stelligheid hunner terugroeping, die luidde dat zij „op sicht van 't brieff en d'ordre" de onderhandeling moesten afbreken, waaraan zij zich hadden moeten houden. Ook verzocht de heer van Heemstede dat Tromp zijn strenge orders zoo gematigd mogelijk zon uitvoeren en de Engelschen niet aantasten tenzg zij hem eerst hadden aangevallen. Van een en ander is verleden Maandag verslag gedaan in de vergadering der Staten-Generaal, doch aan Tromp is bevolen met de tenuitvoerlegging zijner orders voort te varen; ook is de heer van Heemstede (die hier, evenals anderen uit Holland, verdacht gehouden wordt aan het Engelsche parlement geld te hebhen geschoten a 10 %) voor zijn vermaning aan Tromp ernstig berispt. De gezanten hebben ook verschillende Engelsche schepen ontmoet, en er de vlag voor gestreken. De heer van Heemstede heeft ook verhaald van de goede verstandhouding die hij heeft gehouden met den Spaanschen gezant in Engeland, die hem de sterkste verzekering gegeven zou hebben van Spanje's verlangen om goede vriendschap te houden met de Staten-Generaal; maar de andere gezanten, die in Spaansche beloften geen groot vertrouwen stellen, hebben daar den spot mede gedreven.

De pensionaris Eeuyl en de heer Salmasius zijn verzocht een manifest tegen de Engelschen op te stellen, die onlangs verscheiden Hollandsche koopvaarders genomen hebben die onder convooi van twee oorlogsschepen van Portugal kwamen, hetgeen hier groote ergernis heeft verwekt; en wanneer zoo iets wederom gebeurt en men daarover met de aanzienlijke vloot dezer gewesten op de Engelschen geen wraak neemt, wordt voor een oploop van het gemeene volk gevreesd, en men heeft hier in den Haag verschillende compagnieën ruiterij in garnizoen gelegd.

Den 18en Juli is een brief van Tromp ontvangen dat Witte met zijn 8 schepen zich bij hem gevoegd had en de geheele vloot nu 104 schepen en 10 branders sterk was, waarmede de admiraal zich voornam koers te zetten naar Duins en de 20 Engelsche oorlogsschepen die daar lagen aan te vallen. Door tegenwind had hij niet naar de Noord kunnen loopen om de haringbuizen te beschermen. In Zeeland is een Engelsch schip opgebracht dat van Spanje kwam met wijn, die de Spaansche gezant opeischt, verklarende dat het Spaansch goed is.'De Engelsche en Schotsche compagnieën die tot nog toe in den Briel en andere plaatsen dicht bij de kust gelegen hebben zijn daar vandaan genomen en door Dnitsche compagnieën vervangen.

Sluiten