Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

affwanbede 40 skiepp hafwe i Amsterdam maehta roopatt om soldh och penningar och antligh anstalt sadant oproor att stadzens soldater och borgerij hafwe most komma i wapen, da naghre aff batzmannen och naghre af borgharne som medh batzmannen hallitt hafwe ahre i hial sknthne blifne. Eburu wal Witte Wittens ahr stalt till Admiral att ga medh 50 eller 60 skiepp ath Canalen att coniungera sigh medh Ruijtter, sa willie lijkwal dee Zeelandhske sampt och naghre Hollenske intett giarna sta, och fahra undher hans commendo effter han halier maehta rigoureus och strangh disciplin och, fruchtar man wara lythett bewandt medh bede flotta, hwar under ahre 30 godhe efFective skiepp, resten allenast brandhskiepp, galliother, smatt fahrtygh och medh lijthett folk bemannadhe. Dee Hollandhske coopvardije skieppen som dee Engelske nylighen taghitt hafwe, sestimeras och skattas pa 40 tynnor gull och traffer mast stadhen Amsterdam; hwar emoot Hollendarne eller dee Zeelandhske capererne bekomme under tijdhen naghre fa Engelske skiepp medh Kohl ladhadhe: pro thesauro carbones. Man begynner har ather nampna om Kongens i Engelandz ankomst lujt ath, men man troor intett att General Staterne hafwe dar naghon kundhskap' af. Vice Admiral Cats ahr pa 22 daghar ifran Genua har ankommen, och i hans stalle ahr vice Admiral van Galen forördhnatt. Hertoghen af Florence har sandt och skrifwitt hijt till General Staterne, klagandes öfwer be4e Catzes ineivile procedurer dar wijdh sijne hampner och strander emoott dee Engelske som dar retireradhe och inlupne woro; hwar öfwer ahr annatt intett resolverat och giordt, an att man de.tt examinera skall: hwilkett man sedan medh een compliment excuserandes warder. General Staterne hafwe sandt Spanske Ambassadeuren Hr. Brun snne breef igien som hafwe waritt taghne medh den pacquett bathen som Zeelandhske caperen har sist opbracht, men bede breef, skrefne medh ziffror, hafwe waritt opbruthne, och meenar Spanske Ambassadeuren att General Staterne skulle hafwa taghit copie dar aff att dem decifferera latha. Iblandh andre breef pa bede pacquett bath war och ett till Commissarien Laurens de Geer i Amsterdam, hwilkett General Staterne migh latte tillstalla medh compliment effter sadant lydde och hörde till een aff Kongel. Maij.te min nadigeste Drottnings Minister och betiante, men dett brefwett har intett waritt opbruthitt. Vice Admiral de Witte sampt andre hafwe adviserat att dee Engelske skulle hafwa, uthan naghon fachtningh eller moottstandh, taghitt otta skiöne Franske orloghs skiepp, destineradbe till Duijnkarkens secours och endhsatt.

[Vertaling:]

De Staten van Holland zjjn hier nu voltallig vergaderd op hunne punten van beschrijving, waarvan het voornaamste is, nieuwe middelen te vinden tot

Sluiten