Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortzetting van den oorlog, daar de onde niet voldoende zijn, zelfs niet 'tot de gewone lasten en ouden staat van oorlog en tot de rentebetaling der schuld. De afgezant der Staten-Generaal naar Denemarken, de heer Keyser, bericht dat hij het verzoek om bijstand tegen de Engelschen, volgens het 4de artikel van het verdedigend verbond, reeds gedaan heeft. De Staten vertoonen den Koning van Denemarken dat zij zeiven alleen niet in staat zijn de Engelschen afbreuk te doen, en Keyser's doel is, 10 schepen van oorlog te leen te krijgen om daarmede de Engelschen te vernielen die men zal kunnen aantreffen in de Sond, waartegen naar men hier meent Denemarken geen bezwaar zal maken, daar de Staten zich de belangen van den Koning van Engeland met ernst zullen aantrekken en geen vrede met Engeland sluiten eer de Koning volledig hersteld is. Uit vrees voor de Engelschen zijn ongeveer 70 Moscovië-vaarders een Noorsche haven binnengeloopen, weshalve de belanghebbende kooplieden hier om een convooi van 10 oorlogsschepen hebben verzocht, hetgeen hun geweigerd is, daar men het onredelijk acht zijne hoofdmacht nog meer te verstrooien, die men nu tegen Blake en Ayscue wil gebruiken; men stelt er nu orde op dat de 40 schepen, die met de twee O. I. retourschepen in het Vlie binnengevallen zijn, zoo spoedig mogelijk leeftocht innemen en weer zee kiezen. De soldaten en matrozen van die 40 schepen hebben te Amsterdam luid om soldij geroepen, en de stadssoldaten en burgerij zijn onder de wapenen moeten komen, bij welke gelegenheid eenige matrozen en eenige burgers, die met de matrozen gemeene zaak maakten, zijn doodgeschoten. Witte de With is tot Admiraal aangesteld en gaat met 50 of 60 schepen naar het Kanaal om zich met de Ruyter te vereenigen, maar de Zeeuwen en sommige Hollanders willen niet onder hem varen wegens zijn zeer strenge tucht. Ook vreest men dat die vloot zwak zal blijken, die maar 30 goede schepen telt en voor de rest bestaat uit branders, galjoten, kleine en slecht bemande vaartuigen. De Hollandsche koopvaarders die 'de Engelschen onlangs genomen hebben, worden op 40 tonnen gouds geschat, en het verlies treft meest de stad Amsterdam; waartegen de Hollandsche en Zeeuwsche kapers van tijd tot tijd slechts een Engelsch kolenschip bemachtigen; pro thesauro carbones. Men begint hier te spreken van de aankomst van den Koning in Engeland, maar vindt niet dat de Staten-Generaal daar eenige tijding van hebben. De vice-admiraal Cats is den 22sten hier van Genua aangekomen, en de vice-admiraal van Galen is in zijne plaats gesteld. De hertog van Toscane heeft zich bij de Staten-Generaal beklaagd over het onbehoorlijk gedrag van gezegden Cats in zijne havens en op zijne kusten tegenover de Engelschen die daar binnengeloopen waren, waarop tot dusver geen beslnit gevallen is, doch dat men onderzoeken zal, en vermoedelijk met een ijdel compliment verontschuldigen. De Staten-Generaal hebben den Spaanschen ambassadeur, den heer Brun, zijne brieven doen toekomen, die met de paketboot de Zeeuwsche kapers in handen waren gevallen, maar de brieven, in cijfer geschreven, waren geopend geworden, en de ambassadeur meent dat de Staten er afschrift van hebben genomen en den inhoud zullen doen ontcijferen. Onder de brieven op de paketboot was er ook een aan den Commissaris Laurens de Geer te Amsterdam, dien de Staten-Generaal mij hebben doen toekomen met een verontschuldiging zooals paste tegenover een minister Harer Majesteit mijne genadigste Koningin; die brief was niet opengebroken.

Sluiten