Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ick had gaeren bij de vloot gebleven. Dat schip dat beyde sijn masten aff waren, dat waer de ouwe Boer Jaep van Rotterdam. De fleuyt sonder boechspriet, en het schip sonder groote mast, meen ick dat genomen sijn.

Adi den 9 dito. — 's Morgens hadden wij de wiat variabel met stilte ende waeren recht voor Oostende, ende sagen een schip van oorloge daer waer sijn gallion schadeloos, ende de top van de voorstengh, meer en conde ick niet sien dat hij schade hadde, die liep de Wielingen in. 'Savonts waeren wij voor het lant van Walcheren, doen sach ick noch een Staete schip dat van de vloote wech geloopen waer, dat oock niet veel schaden hadde, dat liep N. O. heenen, doen werde bet stil, ende ebbe, doen lieten wij ons werpancker vallen om by te stoppen. Middernacht kregen wy de wint Z. met weynich cöelte. Van achter middach heb ick heel veel maels hooren schieten ende heel hert, alsoo dat ick vertrouw dat se bij malcanderen gecomen bennen.

Adi den 10 dito. — 's Morgens hadden wij de wint weer seer variabel maer meest West met stilte, en wij quamen bij het schip van Muets van Schiedam die woude nae Goeree toe en hadde soo lang bij de vloot gewest ende compt nu wederom, ende wij waeren voor het Zirckzeesche gadt.

13. „THE EXAMINACION of Captain John Jacobson aged 52 yeares taken on board the Nonsuch by Captain John Myldmay", 9 Oct. 1652 ').

Sayth that hee is an Inhabitant of Roterdam and Captain of the shipp Gorcum a frigatt betweene 30 and 40 peeces of ordinance (being the States shipp) and Rear Admirall to the Holland Admirall White; that they have bin forth about a month and that they were in the Channell as hye as Beachy, butt by strong wind put to leeward as ffarr as Newport, and about 10 dayes agoe they mett Admirall Rutter with his ffleet off Ostend; he came from the West of England and sendinge part of his ffleet home wantinge victuall, himselfe with 16. more of the best, two being East India shipps, joyn'd with Admirall White, so they came all together to the backe of the Goodwin Sand to seeke the Parliaments fleet to fight them; and that 2 dayes before wee mett them Admirall White called Counsaile and proposed to goe into the Downes to fight the Parliaments, but most of the Captaines were unwillinge to itt, butt in fine White sayd he would goe, but the Parliaments ffleet coming forth prevented them.

And further sayth nott.

1) Bodleian Library, Oxford. — Tanner MSS. 53 fol. 427. — Ingesloten bij den brief van Mildmay aan Sir Henry Vane van 11 Oct.. die gedrukt is bij Gardiner II, 268.— Oe ondervraagde is Boer Jaap bovengenoemd, die zijn schip ontvlucht was. Over het behoud van den bodem zie De Jonge IU, 65.

Sluiten