Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. HARALD APPELBOOM AAN AXEL OXENSTJERNA, 13 Oct. 1652 »).

Man har har naghre dagher hafft tijdhender om een maehta hafftigh combat och fachtningh emillan Engelske och Hollendske hufwudh flottarne: och antligh i förgars affton ahr express breef dar om af de Witte sialf ankommitt, förmahlaudes att dee Engelske, 70 Skiepp starke, hafwe, den 8 Octobris, kommitt medh godh windh afseghlandes pa hans flotta, da han de Witte och Ruijtter, vthi forste drabbningen, blefwe strax sa reddelöse skuthne att dee sedan intett hafwe kunnatt komma till att wünda sigh, uthan antligh, effter naghon fachtningh, most retirera och begifwa sigh in i Goeree: han klaghar myckitt öfwer sijne Capteners manquement pa, courage, och att naghre Zeelandhske Capteener wore uthan consent och förloff deurgangne; item skrifwer att aldrigh hafwa trott att dee Engelske skulle hafwa kunnat bringa een sadhan macht tillsammans. Man hafwer har för detta sustinerat att Hollenderne skulle myckitt snallare och snarare kunna segla, wanda och skiutha an de Engelske, men de Witte skrifwer att nu hafwa befunnett contrarium. General Staterne hafwe skrifwitt till de Witte att han medh folkett skall blifwa binnen boort och pa flottan, och att man skall sanda honom committeradhe att tagha information öfwer wahndevoirerne och stalla dar rigoureus straff oppa; item, hafwe och skrifwitt till Admiraliteterne att medh dett aldra fórsta fórsee flottan medh all tillbehör sa att den ather kan foort komma uth i Siöen igien. Man förtryther har myckitt att Commandeuren Jan van Galen intett har kunnatt eröfra dee 4 Smirnevarders, effter man förnimmer dem wara wijdh siu millioner rijke: och hadhe man har giarna sett att han van Galen hadhe da an strax, uthan wijdare ordre, attacquerat och antastatt dem dar i hampnen af Portolongone, hwilken ordre nu intett wal uthan dee Spanskes offension gifwas kan. Doch har man lijkwal antligh den 10 Octobris resokerat och affsandt till be*" vau Galen ordre att antasta dee Engelske dar i Banen of Portolongone; men medh limitation, och att wachta att icke gifwa dee Spanske naghon markieligh offens, eij haller att skiutha pa dem och deras castel fast de an skiöthe pa honom. Spanske Ambassadeuren Hr. Brun skulle hafwa sagdt att nu, sedhan Duynkerken ather ahr i dee Spanskes hander igien, intett behöfwa gifwa denne Staeten sa myckitt effter eller sa delicate och godhe ordh som han wal har till har most giöra. Men dar oppa sagie dee har att annu wal skole weeta radh för dee Spanske, dar dee man woro frije för dee Engelske. Man ahr har myckitt ialoux intett alleenast öfwer dett att Spanske Ambassadeuren i Ëngelandh Don Alonco skulle hafwa offererat een fast

1) Riksarkivet, St. — Oxenstjernska Samling. — Uit den Haag.

Sluiten