Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allians emillan Spangien och Ëngelandh, uthan och att Spanske Euvoijeen i Swerigie skulle hafwa skrifwitt till bede Don Alonco att Hennes Kongel. Man* i Swerigie wore wal inclinerat sa för Spangien som för Ëngelandh sampt till een allians medh dem badhe.

Man har har intett synnerligh förhapningh till naghon adsistens och hialp aff Swerigie, men wal af Danmark. Man förundrar att dee Danske Ambassadeurerne i Ëngelandh an presentera och tillbiudha sigh till Mediatorer, emadhan man har wal weet att Danmark nu star att slutha een tractaet medh Hollandh och att förbiuda dee Engelscke commercien och passagien igienom Sundett, sampt att adsistera Hollendarne medh 20 orloghs skiepp. Man hoppas har och, att Kongen i Danmark lahra heelt och hallett behülla dee 22 Engelske coopvardije Skieppen som dar för Kiöpenhampen liggie. Dee af Hollandh hafwe antligh skrifwitt och afskickatt ett omstandeligitt breef till Provinciën Zeelandh emoott deras taghne resolution eller (som dee aff Hollandh kallatt) proiect eller concept om all antagha een Capteen General. Ifran Ëngelandh skrifwes att gemeene man blifwe och dar iu langre iu warre impatiente öfwer detta krighett, klagandes att wara uthan handell och nahringh, och lijkwal medh allehande imposter och palaghor myckitt belastadhe. I Jarmuijden skulle liggia fardighe wijdh 20 orloghs skiep och blijf we dar an 4 fregatter timbradhe. Man till— laghar har ather een stoor convoij att contnue hallas i Ganalen för dee Franske eller vindemie varders som hampte wijn. Ifran Zeelandh skrifwes att dee Engelske hafwe denne sommar taghett sa myckitt bythe af denne Staeten att dee wal skulle kunna contentera och behialpa sigh dar medh öfwer winteren.

[Vertaling: ]

Men heeft hier voor eenige dagen tijding bekomen van een hevig gevecht tusschen de voornaamste eskaders der Engelschen en Hollanders, en eindelijk is er gisterenavond een brief ontvangen van de With zelf, inhoudende dat de Engelschen, 70 schepen sterk, den 8sten October met een goeden wind op de vloot zijn komen afzeilen, waarop de With en de Ruyter, in het eerste treffen, zoo reddeloos geschoten zijn, dat zij sedert niet hebben kunnen wenden, tot zij zich eindelijk, na meer vechtens, hebben moeten terugtrekken en in Goeree zijn binnengevallen; mj beklaagt zich sterk over de lafhartigheid zijner kapiteins, en zegt dat verscheiden Zeeuwsche kapiteins zonder verlof uit de vloot zijn geloopen; voorts schrijft hij zich te verwonderen dat de Engelschen zulk een macht bijeen hebben kunnen brengen. Men heeft hier voor dezen beweerd dat de Hollanders veel sneller kunnen zeilen, wenden en schieten dan de Engelschen, maar de With schrijft nu, het anders te hebben bevonden. De Staten-Generaal hebben de With aangeschreven, met zijn volk binnen boord te blijven, en dat zij hun gecommitteerden zullen zenden om een onderzoek te doen naar het plichtverzuim en daar strenge straf op te stellen; ook hebben zij aan de admiraliteitscolleges geschreven om de vloot

Sluiten