Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

skall gifwas communication om denne rencontren. General Staterne hafwe skrifwitt till alle Admiraliterne att ather medh dett första hringa i Siöen skiepp och brandhskiepp wal försedde medh godt erfahritt folk och all annan tillbehör. Man fruchtar har nu myckitt att dee 11 orloghs skieppen, som ath Sundett nylighen gangne ahre, rakai dee Engelskes hander, effter mann förnimmer 18 Engelske orloghs skiepp reedha wara dar i Sundett ankomme att desgagera och convoijera dee dar liggiande Engelske kiöpmanskieppen. Man meenar Kongen i Danmark nu wara intett lüthett perplex och bekymbratt huru man sigh i denne saak dar bast comportera och dragha skall; ty wijdh krighett emillan begge Republijkerne ahr Kongen obligerat att adsistera desse Provincier: och i dett fallett woro (som man har iudicerar) intett politijskt att Kongen skulle gifwa dee Engelske skieppen igien, och att förstarkia denne Staetens reeda warande och dee Danskes an tiUkomrnande fiende; dar och Kongen skutte förhindra dee Engelske coopvardie skieppen deras degagement och förlossningh; sa bleefwe dett hoos dee Engelske optaghett för een stoor offension och för een hostilitet: sasom dee Engelske allareedha illa noch optaghe att Kon gen i Dam mark l&ther halla och sta dee 18 Engelske skieppen pa, denne südhan om Sundett, och lükwal tillather dee 8 Hollendhske orloghs skieppen liggia innom Sundett, coniungeradhe medh dee Danske orloghs skieppen.

[Vertaling:]

Men houdt hier de With's verslag van den 12den October over het jongste gevecht met de Engelschen zeer geheim, maar men verneemt toch dat de inhoud was, dat de With en de Enyter besloten waren de Engelschen aan te tasten, zelfs in Duins; maar dat de Engelschen hun zijn voor geweest, afkomende voor den wind met 65 schepen, zoodat zij geen tijd hadden krijgsraad te houden, terwijl zij bovendien in wanorde waren ten gevolge van den storm van den vorigen dag; de With heeft door een galjoot alle kapiteins doen vermanen hun plicht te doen, dien hijzelf en de Ruyter (die bij het eerste treffen zoo beschadigd werden dat zij hun schepen niet wenden konden) ook wel betracht hebben; maar zij werden niet wel bijgestaan, en verschillende kapiteins waren uit de vloot geloopen. 's Anderen daags, den 9den, kregen de Engelschen versterking, zoödat zij wel 85 schepen telden, en hoewel de With tegenover hen in de minderheid was, had hij de Engelschen wederom willen aanvallen, maar de Ruyter, die ook de reputatie heef t van een goed soldaat en zeeman te zijn, had hem dat afgeraden, hem vermanende de vloot toch niet opnieuw er aan te wagen, die hem toevertrouwd was niet om ze te doen vernielen, maar om ze te behouden; en de With heeft zich laten gezeggen. De With erkent dat de Engelschen beter bezeild zijn dan de Hollanders, en dat zij minstens even goed, zoo niet beter, met de stukken weten om te gaan. De With en de Ruyter hebben zich naar de dichtstbijzijnde haven teruggetrokken, namelijk Goeree, waar zij nu zijn. De With heeft velen zijner kapiteins van lafheid beschuldigd en gezegd dat zij hun plicht, niet hebben gedaan, waarop de Staten-Generaal

Sluiten