Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden als oeyt te vooren: hier wort oock voorgenomen om linnen te maeeken 't welck wij meest uyt Vranckrijck laeten haelen, waer door veele arme menschen sullen den cost comen te winnen; ende wij sullen oock aen Vranckrijck soo groote obligatien niet hebben, als wjj het linnen in ons eygen Landt connen maeeken.

20. LONDENSCHE CORRESPONDENT VAN APPELBOOM, 13 Dec. 1662«).

Dese brengt TJE. tijding van een gevecht tusschen onse ende de Hollantsche vloote: wij en hadden maer 38 Scheepen, ende de helft daervan wou niet vechten. De Hollanders waeren 95 oorlochschepen ; de helft oock van onse Schepen waeren Scheepen die wij van de coopluyden gehuert hadden, ende oock heel qualijck gemant; eenige Scheepen en hadden niet bootsgesellen genoech om haere seylen te redden als sij behoorden; soo sorgloosljjck hebben wij hier geweest; alhoewel wij overlang hebben wel geweeten dat sjj met een stereke vloote scheepen gereedt laegen om in zee te loopen, nochtans de schepen die gevochten hebben, hebben haer heel dapper geweert van 12 uyren tot 10 uyren 's nachts. Ick en derf niet veel schrijven, want ick en weet niet of het packetboot sal connen vaeren; maer dit sal ick alleenlijck seggen, dat het is te verwonderen, dat wij geen meer Scheepen verlooren hebben, en wij sullen nu onse oogen open hebben om het werek te behertigen als het behoort. Ondertusschen heeft den Raedt van Staten drie van haer Raedt na de vloot gesonden, Colonel Wauton, Colonel Morley ende mijn Heer Chaloner, om op alles goede ordre te stellen. De Hollanders hebben haer schout bij nacht verlooren, het was eerst aen brant geschooten en daerna is het gebleven. Wij en hadden maer ses Scheepen gehadt, die gevochten hebben; het Schip Victoria heeft alleen tegens 20 Schepen gevochten. Wij hebben veel goedts te verwachten van dit elendich werek voor dit Landt. Ick en derf tegenwoordich UE. mün gevoelen van dit werek niet seggen, moet het uytstellen tot toecomende weeck. 't Schip Speacker heeft twee Hollantsche prisen tot Dover opgebracht, comende van Malaga met wijnen gelaeden.

21. LONDENSCHE CORRESPONDENT VAN APPELBOOM, 20 Dec. 1652 l).

In mijne leste heb ick UE. gesonden de onaengenaeme tijdinge van het verlies van twee van onse oorlochschepen de Rosencrans *) ende de Bonaventure in het gevecht in de Duynen tusschen beyde de vlooten met de particulariteyten daervan, dewelcke UE. heeft te leesen in nef-

1) R. St. — llollandica. — Uit Londen.

2) „The Gariand".

3

Sluiten