Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van comen sail, want wij waeren maer spoelende te vooren, ende waeren als of wij geen oorloeh en hadden, nu sijn wij waecker geworden, ende wjj sullen de saeeke met meerder couragie en resolutie behartigen: hadden wij de Hollanders wat op de kop gegeven, wij souden misschien aen een leelicke acommodatie geraeckt hebben, 't welck sou veel slemmer geweest hebben als den oorloeh, nu sullen de Hollanders, sijnde victorieux, geen gedachten hebben van vrede, ende als wij sullen ons scheeps Armade weer in goede ordre gestelt, daer en sail alsdan geen kants sjjn om aen eene accommodatie te raecken: daerom is het te hoopeu dat alles hier te Lande noch sail wel gaen, ende wij sullen haest eene reformatie hebben deur de gantsche vloot, ende de scheepen voorsien met soodanige Capiteynen die veel liever sullen sterven als schelmachtich de rugg keeren. Nu worden hier alle debvoiren aen gewent om onse scheepen weer in zee te senden, dewelcke sullen haest expedieert sijn, hebbende volks en Scheepen genoech om onse Credit weer te doen floreeren, ende seecker als men well considereert, wij en sijn soo laegh niet gevallen om te spreecken van ons Credit te verlooren hebben, maer liever veel reputatie gewonnen, want 6 van onse scheepen hebben ses uyren met een hondert Scheepen gevochten ende niet meer als twee daervan genomen te worden. Het schijnt dat onse lieve Heer niet gelieft dat wij eenige accommodatie met de Hollanders en sullen hebben. Ende nu bemereke ick meer resolutie tot den oorloeh als oyt te vooren.

22. HARALD APPELBOOM AAN CHBISTLNA VAN ZWEDEN, 23 Dec. 1662 *).

Anbelangande siste rencontren och traffningen medh dee Engelske, uthlagger och giör man det har för gemeene man sa stoort och höght som man kan. Men af sialfwe Admiral Tromps breef2) synes att alleenast twenne Skiepp ahre taghue och att dar emoott ett Hollandhske Skiep ahr sprungitt, sampt att Tromp an mister 10 Skiepp, hwilken passage i bede breef har waritt castrerat och uthsluten s), der som har intett giaxna höre Engelandernes excessive förlijs, som har, sialf iblandh Hollendarne, mange finnas, sagie att dee tu Skieppen, Condaet farderen medh fijkonen och det andre kommandes fran Portsmont, woro komne in pa heela Hollendhske flottan: och altsa intett hafwa waritt sa synnerligh glorieux action till att eröffra ochtaghadem: och att Tromp till afwentyrs förtijgher att dee andre tu Engelske Skieppen RosenkranU och Bonaventura hafwe, som offta hander, waritt separerhadhe ifran dee andre

1) R. St. — Hollandica. — Uit den Haag. — Tenzelfden dage duplicaat hiervan

aan Oxenstjerna (R. St., Oxenstjemska SamlingV

2) Gardiner IU, 118.

3) NI. bij den druk in Holl. Mercurius 1652, bl. 110.

Sluiten