Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men gelooft dat de paketboot in Engeland opzettelijk is opgehouden, opdat men den indruk van het jongste gevecht en de naar aanleiding daarvan genomen besluiten niet zoude venemen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Blake niet veel eer of dank voor de actie inoogsten; ook was het al te voren geen goed teeken voor dien admiraal dat de Raad van State tegelijk met hem, en met gelijken commissiebrief, twee andere admiraals aangesteld heeft, Deane en Monk.

De Fransche afgezant naar Engeland, de heer de Bordeaux, is reeds daarheen vertrokken. Men is hier zeer benieuwd te vernemen, wat hij er uitrichten zal.

23. LONDENSCHE CORRESPONDENT VAN APPELBOOM, 27 Dec. 1652 i).

De post is noch niet gecomen, ende misschien sijn onse brieven van verleeden weeck UE. noch niet behandicht, want zedert 't gevecht, ende dat onse vloot is gecomen in de Bivier, 't pacquetboot heeft niet dorven vaeren, de Hollanders liggende ontrent Dover ende de Duynen.

Verleeden weeck heb ick UE. geschreven wijdloopende aengaende het gevecht, daerover en valt niet veel te triumpheren voor de Hollanders, maer ick will daervan niet meer schrijven; wij sullen het daermee laeten steecken. Wij "beginnen nu onse saecken op een ander voet aen te stellen, ende sullen onse verlies met profijt weer in soeken te haelen. Wij hebben over de hondert scheepen gereet, om haest in see te loopen. Twee van de poltronse capiteynen sijn gevangen gesett, ende haere scheepen syn aen andere gegeven; daer sijn noch meer van de schelmen die men sal afdancken, en niet anders als kloecke ende eervaerne mannen aennemen; het werek bemerke ick nu, wort by alle man behartigt ende elck een stelt hem self scharp tegens de Hollanders. Blaake is als een leeuw; hij will met gewelt tegens Tromp aen, ende denckt .elcke daegh een jaer voordat hij gereedt is om uyt te loopen; noch een veertien daegen soo is hij all wech met sijne scheepen: wij hoopen dat de Hollanders niet willen wech gaen, maer wachten tot dat wy uyt comen; wij sullent haar weerom doen betalen wat dat sy van ons genomen hebben, ende wij en sullen nu niet meer hooren spreecken van eenige leelycke accommodatie, en mischien doordeesen neerlagh sulleu wy comen te hooren van eenige ontrouwe vrienden.

De Hollanders hebben twee kleyne schepen genomen, gecomen van de Barbadoes. Tien of twaalf schepen van Mallega syn te Pleymouth en Falmouth aengecomen. Een caper heeft een Hollantsch schip genomen en opgebracht, waert 10.000 8. Verleden Diensdagh de Spaensche Ambassadeur heeft audiëntie gehadt in het Parlement, aengaende de drie schepen met silver. Monsieur de Bourdeaux-Neville envoyé van haere Conincklijcke Maj'. van Vranckryck aen dese Repu-

1) R. St. — Hollandica. — Uit Londen.

Sluiten