Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bbjck heeft gepresen teert eene brief aan het Parlement, maer de superscriptie van dien brief niet sijnde na behooren, wierde weerom gegeven, ende hij heeft se verandert, ende van daegh de brief wierde geaccepteert, ende toecomende Diensdagh men sal se doen leesen. Den Ambassadeur van Portugael heeft oock in het Parlement audiëntie gehadt, ende men sal met hem accommodeeren ende eene goede vreede maeeken. Wij sijn voor seecker geaccordeert met Portugael: den Ambassadeur heeft alles gesubmitteert aen het Parlement,'t welk hem heeft afgeslagen *) 15.000 waerme de Ambassadeur is heel wel tevreeden ende seght dat de Coninck sijn Meester sail het heel wel neemen.

ZESDE HOOFDSTUK. DRIEDAAGSCHE ZEESLAG, 28 FEBR.—2 MAART 1653.

24. MARTENSON AAN CHEISTINA VAN ZWEDEN, 1 Jan. 1663 «).

Sasom dhe Engelske genom deras krigh medh Holland hafwa tillefventyrs sökt, ahr ochsa, tillgangit, att handeln ingen ringa afftagh hafver lijdit, ia, större an koopmannen willie lata förmarkia eller bekünna: doch liqwal yppas nogh theras klagemahl har och ther, somblige öfver skeps och godz föröfrande af tienden; somblige öfver tullarnes, convoyers och assenrantiers forhögrande; och allesammans utöfver mongehanda stoore beskatningar beswara sigh högeligen: sa att, ehuruwal alle dhe contributioner och uthlagor, som uthj gamble swareste tijder dem hafva pakastade warit, annu i denne tijden ahro them igen palagde, sana the sigh wal toleligen willia och kumma draga, allenast inge fiere och nye allrigh tillforenne brukelige icke dagligen annu uptenktes. Desse och fiere sadane deras beswar hafva i denne tijden stoor dyrheet i landet pa alle saker fororsakat, der till sadan discredit och otroo, sa wal emellan dem imbördes, som emoot fremmande, att the snart intet weta hvem the willia eller skole troo. Aldenstund dageligen nastan spöriess nya Banqweroter, hvilke mongen behollen koopman medh sigh ruinera och förderfva. Sa att man hafver godh förhopningh att E8. K. Mte. nadigt uthgifne Placaet af den 15 Novemb. skall gora myckin godh effect i denne tijden, och bringa monge att sökia drifva sin handel och derutinnan brnka sin frnheet

1) Versta: van zijn eisch om schadevergoeding voor genomen prijzen.

2) R. St. — Hollandica. — Uit Amsterdam. — Henrich Martenson is commercieel agent der kroon van Zweden aldaar.

Sluiten