Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

under E. K. Mta. nadigste hangd och förswar. Elliest hafva Staterne oeh nyligen ett Placaet latit uthga (om hvilket commereü Collegio redan longo ahr berattat), genom hvilket icke allenast deras egne undersatare forbiudas, uthan och allehanda nationer sa aillenerade som wahrnass och hotass, ingeu handel eller correspondence medh Engeland att bruka under skeps och godz confiscation till görandess, uthan nagons auseende eller förskooningh. Efftersom lyckan hafver nagorledz favoriserat Hollandarn uthj sidste rencontre medh dhen Engelske flottan, ar ingen ringa frögd, och der till medh ibland them upwart, sa att the nu sa gott som aldeelers hafva öfverwunnit dhe Engelske. Doch liqwal kunna the nappeligen öfverwinna den skada dhe lijdit hafva i handeln, icke i 2, 3 a 4 ahr fast an om the fingo fredh medh gode conditioner i morgon. Hafve altsa i denne tüden gode tijdender nthur siön continuerat, namblig". att Admiral Tromp hafver föröfrat 6 a 7 capital örloghskepp, och 3 coopfardijskepp. Dher emoot hafva dhe Engelske widh Legorn af Hollandarne igentagit tillforenne föröfrade Skepp Phoenix pa hvilket Admiral Tromps sohn hafver commenderat, och uthj flychten most salvera sigh medh simmande. Admiralitetet latha till waren byggia 36 Fregater of hvilke een deel redan sta pa stapel. Hollandske coopfard ij flottan ahr och Hoofden forbij, Canaelen igenom lupen, och dhe som are widh Goeree qwar blefne skole medh een deel örloghskepp och branders, hvilke ther allredo liggia, medh första uthlöpa, bringa dem allenast Hoofden igenom, och sedan wanda om tillbaka och conjungera sigh medh Trompen som ligger uthj Teems, eller som somblige siiija, creutzar af och till uthan före Engelske custerne.

[Vertaling:]

De handel hier heeft bij den oorlog met Engeland grooter verliezen geleden dan één koopman bekennen wil; evenwel verneemt men van tijd tot tijd hunne klachten, van sommigen over het verlies van schip en goed aan den vijand, van anderen over de verhooging van tollen, convooi en assurantiepremie, en allen tegader bezwaren zich ten hoogste over de drukkende belastingen. Alle heffingen die in de moeilijkste tijden van voorheen hun opgelegd zijn geweest, worden wederom geheven, en zij zonden ze ook willen en kunnen dragen, maar behalve de voorheen gebruikelijke, worden er nog dagelijks nieuwe uitgedacht. Daarvan is een groote duurte van alle artikelen het gevolg, die hen om hun crediet helpt bij landgenoot en vreemdeling. Dagelijks komen nieuwe bankroeten voor, die menig gevestigden koopman in het verderf storten. Zoodat er hoop is dat U. M.'s plakaat van 1B November van goede uitwerking zijn, en er menigeen toe brengen zal zijn handel te drijven onder U. M.'s vlag en de vrijheid te gebruiken die U. M. genadiglijk toezegt. De Staten hebben (na lange beraadslaging) onlangs ook een plakaat doen uitgaan, waarbij niet alleen hun eigen onderdanen, maar alle natiën de handel en gemeenschap met Engeland verboden wordt, op straffe van verbeurdverklaring van schip en goed, zonder

Sluiten